luni, octombrie 06, 2008

Curtea Constituţională din România


COMUNICAT DE PRESĂ

1. În şedinţa din data de 1 octombrie 2008, reluând dezbaterile asupra celor două sesizări de neconstituţionalitate a unor articole din Regulamentele celor două Camere ale Parlamentului, formulate de un număr de număr de 52 de deputaţi, respectiv 25 de senatori, în temeiul art.146 lit.c) din Constituţie, Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, s-a pronunţat după cum urmează:

În privinţa dispoziţiilor art.155 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.8 din 24 februarie 1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.35 din 16 ianuarie 2006, potrivit cărora cererea privind punerea sub urmărire penală a membrilor Guvernului "[...] se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul deputaţilor", Curtea a constatat că acestea contravin art.76 alin.(2) din Constituţie, care - stabilind reguli esenţiale ale procedurii legislative - prevede că "Legile ordinare şi hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi din fiecare Cameră".

Din aceleaşi considerente, Curtea a declarat neconstituţional şi textul art.150 alin.(3) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr.28 din 24 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.948 din 25 octombrie 2005, care prevede că"hotărârea" privind urmărirea penală a membrilor Guvernului "se adoptă cu votul majorităţii senatorilor".

Potrivit art.147 alin.(1) din Constituţie, dispoziţiile din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul nu pune de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.

Deciziile se aduc la cunoştinţa Camerei Deputaţilor, respectiv a Senatului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

2. În cadrul aceleiaşi şedinţe, Curtea a examinat cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre puterea legiuitoare şi cea executivă, pe de o parte, şi puterea judecătorească, pe de altă parte, sesizare formulată de primul-ministru al Guvernului României, în temeiul art.146 lit.e) din Constituţie.

Prin respectiva cerere, Curţii i s-a solicitat să constate existenţa unui conflict juridic de natură constituţională care "s-a produs ca urmare a pronunţării unor hotărâri judecătoreşti", cu încălcarea competenţelor stabilite prin Constituţie, precum şi că hotărârile menţionate "sunt lipsite de efecte juridice."

Cu unanimitate de voturi, Curtea Constituţională a respins cererea ca fiind inadmisibilă, întrucât niciuna din atribuţiile sale nu prevede o asemenea competenţă, care este limitativ şi expres precizată de art.146 din Constituţie şi de legea sa organică (nr.47/1992). Or, potrivit dispoziţiilor constituţionale ale art.129, hotărârile judecătoreşti nu pot fi cenzurate decât prin exercitarea căilor de atac, în condiţiile legii.

Decizia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Înainte de publicare, aceasta se comunică Guvernului României, Consiliului Superior al Magistraturii, Preşedintelui României şi celor două Camere ale Parlamentului.

3. De asemenea, Curtea a luat în dezbatere sesizarea formulată de un număr de 60 de deputaţi, în temeiul art.146 lit.a) din Constituţie, cu privire la neconstituţionalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, în redactarea adoptată de Parlamentul României ca urmare a reexaminării legii, în condiţiile art.77 alin.(2) din Constituţie.

În esenţă, autorii sesizării au invocat încălcarea prevederilor constituţionale sus-menţionate, prin aceea că legea a fost adoptată de cele două Camere ale Parlamentului fără a ţine seama de conţinutul cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României, întrucât unele texte din legea trimisă la promulgare au fost scoase din conţinutul legii la data reexaminării, iar altele au fost introduse, ca noi, cu toate că nu au făcut obiectul cererii de reexaminare.

Examinând obiecţia de neconstituţionalitate, Curtea a constatat, cu unanimitate de voturi, că Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, este constituţională, întrucât textele eliminate sau nou introduse cu ocazia reeexaminării legii - având legătură cu cele sesizate în cererea formulată de Preşedintele României - nu încalcă prevederile art.77 alin.(2) din Constituţie.

Decizia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se comunică Preşedintelui României, în vederea promulgării legii, în condiţiile art.77 alin.(3) din Constituţie.

* * *

Potrivit dispoziţiilor art.147 alin.(4) din Legea fundamentală, de la data publicării, deciziile Curţii Constituţionale sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.

BIROUL DE PRESĂ AL CURŢII CONSTITUŢIONALE

Niciun comentariu: