joi, octombrie 02, 2008

Sedinta de Guvern din 01.10.2008


Guvernul a aprobat, în şedinţa de astăzi, un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.

Potrivit actului normativ, auditorul energetic pentru clădiri este definit ca o persoană fizică atestată în condiţiile legii, care are dreptul să realizeze auditul energetic, să elaboreze certificatul de performanţă energetică şi să întocmească raportul de audit energetic al clădirii existente. Auditorii energetici pentru clădiri sunt specialişti care îşi desfăşoară activitatea ca persoane fizice autorizate sau ca angajaţi ai unor persoane juridice.

Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor ca auditori energetici pentru clădiri se face sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.

Condiţiile şi procedura de atestare tehnico-profesională, inclusiv de exercitare şi de suspendare a activităţii ca auditor energetic pentru clădiri, se aprobă prin ordin al ministrului Dezvoltării.

Potrivit proiectului de lege, se înfiinţează Comisia Naţională pentru Creşterea Performanţei Energetice a Clădirilor, organism de specialitate fără personalitate juridică, cu rol consultativ pe lângă MDLP.

Comisia este formată din 15 membri atestaţi tehnico-profesional ca auditori energetici pentru clădiri.

Structura, atribuţiile şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Comisiei, precum şi numirea sau revocarea membrilor acesteia se aprobă prin ordin al ministrului Dezvoltării.

Certificatul de performanţă al clădirii este eliberat proprietarului, iar acesta are obligaţia de a-l prezenta, la notariat, în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare, în cazul vânzării, sau la administraţia fiscală pe raza căreia de află clădirea, în vederea înregistrării contractului de închiriere, în cazul închirierii.

Certificatul elaborat pentru clădirile noi se prezintă comisiei întrunite în vederea recepţiei finale şi se introduce în cartea tehnică a construcţiei.

Certificatele, însoţite de informaţii privind clădirile certificate şi, după caz, de măsurile propuse pentru creşterea performanţei energetice, sunt transmise, în format electronic, de către auditorii energetici pentru clădiri, la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor, INCERC Bucureşti, unitate aflată în coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.

INCERC Bucureşti centralizează certificatele şi datele transmise odată cu acestea, în vederea constituirii unor baze de date specifice domeniului eficienţei energetice a clădirilor.

Cheltuielile pentru proiectarea, realizarea, exploatarea şi întreţinerea bazelor de date se suportă din veniturile proprii ale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.

Nerespectarea obligaţiei privind afişarea certificatului de performanţă energetică a clădirii, pentru clădirile cu o suprafaţă utilă de peste 1.000 mp, aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor publice sau a instituţiilor care prestează servicii publice, ca şi nerespectarea obligaţiei de a prezenta certificatul la recepţia finală a clădirilor noi, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se asigură de către organele cu atribuţii de control ale primăriilor municipiilor, oraşelor şi comunelor, respective ale Primăriei Municipiului Bucureşti.

*

Ministerul Transporturilor va prelua în administrare un teren de 5.702 metri pătraţi necesar construcţiei Pasajului Băneasa, a decis Guvernul în şedinţa de astăzi. Până în prezent, terenul se afla în administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti.

Măsura a fost necesară pentru a permite realizarea obiectivului "Fluidizarea traficul pe DN1, între kilometrul 8 şi 17 şi centura rutieră în zona de nord a Municipiului Bucureşti", în zona Pasajului inferior Băneasa pe DN1, la intersecţia cu Bulevardele Aerogării şi Ion Ionescu de la Brad.

Potrivit hotărârii, suprafaţa de teren care se transferă de la Primăria Capitalei la Ministerul Transporturilor nu poate primi altă destinaţie. Predarea-preluarea se va face pe baza unui protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotârârii adoptate astăzi.

*

Guvernul a adoptat astăzi mai multe hotărâri referitoare la numiri sau încetări ale raporturilor de serviciu din funcţiile de subprefect sau de prefect.

Astfel, au încetat raporturile de serviciu ale:

Ø prefectului judeţului Giurgiu, Mustăţea Vasile, prin acordul părţilor;

Ø subprefectului judeţului Giurgiu, Păsat Dan, prin acordul părţilor,

Ø subprefectului judeţului Ilfov, Delcea Valentin, prin acordul părţilor.

De asemenea, au fost aprobate prin hotărâri următoarele numiri:

Ø Donţiu Adriana a trecut din funcţia publică de prefect al judeţului Braşov în funcţia publică de subprefect al judeţului Braşov.

Ø funcţia de prefect al judeţului Braşov va fi exercitată temporar de către Niţă Emil.

Ø funcţia publică de prefect al judeţului Giurgiului va fi exercitată temporar de către Roşu Petre.

Ø Funcţia publică de subprefect al judeţului Botoşani va fi exercitată temporar de către Mihai Corneliu

*

Comisia Naţională de Prognoză funcţionează, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor, conform Ordonanţei de urgenţă adoptate de Guvern în şedinţa de astăzi.

Actul normativ modifică şi completează Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză.

O altă prevedere vizează posibilitatea Comisiei de a încheia contracte de cercetare-dezvoltare, finanţate din bugetul propriu, pentru realizarea de studii, analize şi prognoze macroeconomice, de interes general şi în beneficiul mai multor instituţii publice, în scopul îmbunătăţirii calităţii analizelor de impact a politicilor publice.

Atribuirea contractelor de lucrări de cercetare-dezvoltare se efectuează pe baza normelor elaborate de Comisia Naţională de Prognoză şi aprobate prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză.

Comisia Naţională de Prognoză va asigura, la cerere, suportul metodologic, precum şi pregătirea profesională a specialiştilor autorităţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniul analizei şi prognozei economice, ceea ce va constitui un sprijin important în fundamentarea proiectelor acestora ce urmează a fi finanţate din fonduri europene.

Totodată, în vederea eliminării discrepanţelor, ordonanţa stabileşte aceleaşi drepturi salariale pentru personalul Comisiei Naţionale de Prognoză ca şi cele ale salariaţilor instituţiei căreia i se subordonează.

*

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (MDLPL) nu va mai avea atribuţii în avizarea documentelor principale privind calitatea în construcţii, potrivit unei hotărâri de modificare a HG nr. 766/1997, adoptate în şedinţa de miercuri a Executivului.

Conform actului normativ, această atribuţie va reveni numai organismelor de evaluare a conformităţii acreditate de Asociaţia de Acreditare din România (RENAR).

Totodată, urmărirea aplicării şi controlul respectării prevederilor hotărârii de către agenţii economici şi persoanele juridice implicate se vor face de către Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC).

Informaţii de background

Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii a fost adoptată în temeiul Legii nr. 10/1995.

Întrucât la data emiterii actului normativ activitatea naţională de acreditare era în curs de organizare, a fost prevăzută ca variantă alternativă, agrearea de către MDLPL a unor specialişti în vederea avizării documentelor principale aferente sistemului calităţii.

Ulterior datei emiterii regulamentelor, a fost aprobată înfiinţarea Asociaţiei de Acreditare din România (RENAR). RENAR a fost recunoscută de Guvernul României prin OG nr. 38/1998 privind acreditarea organismelor de evaluare a conformităţii.

*

Guvernul a aprobat în şedinţa de astăzi, la iniţiativa Secretariatului General al Guvernului şi a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Programul-pilot „Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi”, care prevede construcţia unui număr de 300 locuinţe sociale la care să aibă acces pentru închiriere familiile din comunităţile de romi cu venituri reduse.

„Ameliorarea condiţiei defavorizate a romilor este un obiectiv asumat al Guvernului în cadrul Strategiei de îmbunătăţire a romilor 2006 – 2008. Prin acest program dorim să contribuim atât la îmbunătăţirea vieţii acestei categorii defavorizate, cât şi la integrarea lor în societate. Avem în vedere construcţia de locuinţe sociale pentru aceştia în toate regiunile ţării”, a declarat Gabriel Berca, secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Au acces la locuinţele sociale construite prin acest program, în vederea închirierii, familiile şi, după caz, gospodăriile din comunităţile de romi cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.

Locuinţele sociale construite prin Program nu pot fi vândute.

Nu pot beneficia de locuinţe sociale prin Program familiile sau nucleele familiale din comunităţile de romi în care cel puţin unul dintre membri:

ü Deţine o proprietate;

ü A înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990;

ü A beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;

ü Deţine, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat.

Locuinţele vor fi construite în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, în locaţii stabilite de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în urma propunerilor primite de la Agenţia Naţională pentru Romi şi de la autorităţile administraţiei publice locale.

Conform hotărârii luate astăzi, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor va întreprinde demersurile necesare şi va încheia acorduri cu autorităţile administraţiei publice locale pentru disponibilizarea unor terenuri destinate construcţiei de locuinţe, precum şi pentru realizarea lucrărilor tehnico-edilitare aferente, în vederea asigurării serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Construcţia de locuinţe se va realiza de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu finanţare din surse ale bugetului de stat, alocate cu această destinaţie prin bugetul Ministerului Dezvoltării. Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. Lucrările necesare pentru realizarea/extinderea reţelelor de alimentare cu energie electrică a locuinţelor şi de iluminat public precum şi tarifele de racordare a locuinţelor la energie electrică se finanţează din surse ale bugetelor locale şi din alte surse legal constituite.

După finalizarea locuinţelor, acestea devin parte a domeniului public al unităţilor teritorial-administrative în care sunt amplasate şi se preiau în administrare prin protocol încheiat cu Agenţia Naţională de Locuinţe, de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sau de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în a căror rază administrativ-teritorială se află.

Repartizarea locuinţelor sociale construite prin acest program se face la cerere, iar autorităţile administraţiei publice locale vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi pentru analiza solicitărilor primite. Se vor constitui, prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi se vor stabili şi da publicităţii, prin afişare la sediul primăriilor, criteriile în baza cărora se repartizează respectivele locuinţe, actele justificative necesare care însoţesc cererea şi locul de primire a cererilor.

În cazul în care nu sunt înregistrate solicitări eligibile din partea familiilor şi gospodăriilor din comunităţile de romi, locuinţele sociale vacante, construite prin Program, se pot repartiza şi închiria în aceleaşi condiţii unor familii din afara acestei comunităţi.

*

Eugen Nicolăescu: Bună ziua. Începând de astăzi s-au desfiinţat plafoanele la farmacii. În acest sens, Guvernul a adoptat o Hotărâre astăzi.

Vreau de la început să fac o precizare: să resping afirmaţiile conform cărora această decizie are caracter electoral. De fapt, acum, sistemul este pregătit să suporte o astfel de măsură. Întâmplător este şi an electoral. Dacă este an electoral Guvernul să-şi ia concediu, să ne luăm vacanţă, să nu mai facem nimic, numai ca să-i liniştim pe competitorii noştri politici? În nici un caz. Noi vom face ceea ce trebuie.
Această măsură a fost anunţată încă din luna mai, atunci când, lucram la elaborarea noii liste de medicamente compensate şi spuneam la vremea respectivă că vom introduce aceste măsuri atunci când sistemul va fi pregătit. Acum sistemul este pregătit.
Am introdus lista nouă de medicamente compensate cu 15 iulie. Ea a fost însoţită, pentru prima oară, de protocoale terapeutice, astfel încât ne-a creat posibilitatea să monitorizăm prescrierile de medicamente. Toate măsurile de reformă pe care le-am luat până acum au fost pentru cetăţean şi nu pentru grupurile de interese, din rândul cărora, din păcate, văd că se desprind, se recrutează cârcotaşi, precum unii reprezentanţi ai farmaciştilor. Desfiinţarea plafoanelor la farmacii înseamnă că, indiferent când primeşte o reţetă compensată, cetăţeanul se poate adresa farmaciei în luna respectivă, în orice zi din săptămână, la orice oră, fără teama că nu îi vor fi eliberate medicamentele.
Ca prim efect, măsura de desfiinţare a plafoanelor la farmacii va scuti oamenii de drumuri la mai multe farmacii care încă mai eliberau medicamente pentru că nu li se terminaseră plafoanele.
Desfiinţarea plafoanelor la farmacii este încă o dovadă că reforma în Sănătate produce efecte pentru cetăţeni.
Sistemul fără plafoane a fost introdus cu succes pentru programele de diabet, oncologie şi post-transplant încă de anul trecut. Pentru aceste trei programe nu s-au înregistrat datorii către farmacii şi nici plângeri ale pacienţilor nemulţumiţi că stau la cozi sau că nu îşi găsesc medicamente. Dimpotrivă, asociaţiile de pacienţi cu avem parteneriate ne-au adresat mulţumiri pentru măsurile respective.
Nu există nici un motiv să nu funcţioneze acest sistem şi în cadrul celorlalte boli cronice, aşa cum s-a procedat în ultimii doi ani.
Precizez totodată că fondurile pentru medicamente compensate se asigură din două surse. Poate învaţă şi farmaciştii, cu această ocazie, de unde se asigură banii pentru medicamente. Fonduri de la Ministerul Sănătăţii Publice pentru programele naţionale de sănătate, la care deja au fost desfiinţate plafoanele şi fondurile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru boli cronice şi acute, la care există monitorizare prin structurile specializate ale CNAS.
În anul 2007, în România au fost prescrise peste 37,3 milioane de reţete. În anul 2008, se preconizează circa 37,6 milioane de reţete, cu o creştere de aproximativ 1%, în condiţiile creşterii fondului de medicamente cu peste 25%.
În ultimii doi ani am crescut prin bugetul fiecărui an sumele alocate pentru eliberarea medicamentelor în regim compensat, indiferent că această compensare este cu 50, cu 90 sau 100% şi atunci, evident, capătă nivelul de gratuitate din preţul de referinţă.
Creşterea sumelor alocate s-a reflectat într-o aprovizionare mai bună cu medicamente, fiind din ce în ce mai puţine farmaciile care îşi terminau plafoanele înainte de sfârşitul lunii, în acest an schimbându-se şi comportamentul cetăţenilor, care nu s-au mai înghesuit în primele zile ale lunii la farmacii, deoarece ştiau că vor găsi medicamente aproape în mod continuu.
Credem că anul acesta am creat toate condiţiile prin care putem să controlăm şi mai ales să stăpânim sistemul de eliberare a medicamentelor, realitatea fiind că din ce în ce mai puţine farmacii au avut nevoie să le fie suplimentate fondurile în cursul lunii.
Peste 50% din fondurile consumate sunt pentru tratarea bolilor cronice, care sunt monitorizate şi unde nu s-au înregistrat dezechilibre. Drept urmare, vreau să asigur pe toată lumea că nu vor exista probleme de finanţare a acestei măsuri absolut normale şi mă surprinde faptul că unii farmacişti, care cunosc sistemul de decontare alarmează populaţia că nu vor mai exista fonduri pentru asigurarea permanentă a medicamentelor compensate. Dacă aceştia nu răspund unor comenzi politice, ce interese îi mână pe unii farmacişti să declare că măsura este una inaplicabilă şi că ei vor elibera medicamente numai în limita plafoanelor cu care au fost obişnuiţi? Poate cineva ar putea să răspundă la această întrebare. Mai trist este că sunt şi mediatizaţi aceşti farmacişti fără ca nouă, cei care gestionăm sistemul, să ni se ceară părerea. De ce? Nu ştiu dacă este cazul să le reamintesc unor farmacişti că am fost singurul ministru care le-a plătit acestora toate datoriile acumulate în perioada 2003-2006. Au mai avut de atunci probleme de decontare? Din câte ştiu: NU. Şi atunci este şi mai evident că atitudinea unora are conotaţii politice pe care o resping cu toată fermitatea.
Precizez - şi aş dori ca mass-media să preia această frază - că toate farmaciile sunt obligate să elibereze medicamente pe bază de reţete legale, iar în baza lor vor încasa contra-valoarea medicamentelor livrate de la casele de asigurări, nemaiexistând noţiunea de datorie în relaţia case de asigurări - farmacie.
Atenţionez, de asemenea, că respectarea legii nu este nici facultativă, şi nici interpretativă. Pentru toţi, servirea cetăţeanului este prima obligaţie. Populaţia trebuie să aibă încredere că avem toate datele şi pârghiile să introducem normalitatea şi nu trebuie să se lase intoxicată de politruci sau de acoliţii acestora. În plus, de la 15 iulie, lista de medicamente compensate este dublată de protocoalele terapeutice pe baza cărora medicii vor prescrie medicamente, iar în continuare vom introduce noi protocoale terapeutice care vor avea ca ţintă respectarea legalităţii de către medicii prescriptori.
Agitaţia unor pretinşi reprezentanţi ai farmaciştilor, privind o prescriere exagerată din partea medicilor este o demagogie ieftină sau o instigare la excese profesionale. Ţin să menţionez în mod cu totul deosebit: medicii nu au avut niciodată nici o constrângere la prescrierea medicamentelor. Aceştia au fost numai să respecte principiile de exercitare liberă a profesiei de medic. În plus, acum au şi protocoale terapeutice de prescriere. Întrebarea este simplă. De ce s-ar schimba atitudinea medicului?
Dacă până acum prescrierile s-au înscris în plafoanele farmaciilor, de ce nu s-ar mai înscrie odată cu desfiinţarea lor? Din datele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a reieşit faptul că aproximativ numai 3% din reţetele prescrise au rămas neonorate, datorită faptului că populaţia alerga de la o farmacie la alta din cauza epuizării plafoanelor la unele farmacii. De regulă, farmaciile cele mai solicitate şi mai apropiate de medicii prescriptori. Cred, însă, că unii critici de profesie sunt mai preocupaţi acum să pregătească sabotarea acestei măsuri, care nu numai că este în favoarea pacienţilor, dar redă şi demnitatea farmacistului, care nu va mai fi nevoit să îndure umilinţa de a nu putea elibera medicamente unor oameni bolnavi şi cu reţete. Avem însă informaţii că farmaciştii, în majoritatea lor agreează această măsură - de fapt cerută de ei de mulţi ani - şi am încredere că sunt atenţi, de asemenea, la deontologia lor profesională. În acest moment, ca să previn anumite întrebări, nu ne gândim la altfel de măsuri decât acelea de întărire a controlului şi de descurajare a prescrierilor exagerate de către medici sau a înlocuirii medicamentelor ieftine cu unele mai scumpe de către farmacişti.
Dacă aveţi întrebări vă răspund cu toată plăcerea.

Reporter: Această măsură creează anumite efecte asupra bugetului?

Eugen Nicolăescu: Eu cred că am fost destul de clar că nu creează. Eventual, într-o măsură de maxim 3%, ceea ce este total uşor de acoperit. Eu cred că, în acest moment, nu trebuie să avem nici un fel de îngrijorare. Din mai multe considerente. Reiau, poate că nu am fost suficient de clar în ceea ce am spus şi, poate, pentru dvs. este mai uşor să faceţi o înregistrare pe o singură temă. Prescrierea pe care o realizează medicii prescriptori, deci cei care scriu reţete, putea să sufere modificări şi până acum, dacă se dorea sau dacă existau condiţii. Niciodată nu a fost îngrădit dreptul medicului de a prescrie reţete. Medicul a putut să facă ceea ce a considerat el deontologic că trebuie să facă în relaţia cu fiecare pacient. Nu avem nici o îngrijorare că s-ar putea să avem mai multe reţete de mâine sau de poimâine încolo. Decât dacă, desigur, vom avea populaţie mai bolnavă. Dar aceasta este deja cu totul o altă problemă.

În al doilea rând, reţetele care se vor elibera începând cu data de 1 octombrie, cu ziua de astăzi, vor ajunge la casele de asigurări de sănătate după data de 15 noiembrie, urmând ca ele să fie plătite de casele de asigurări de sănătate în interval de 60 de zile. Primele reţete în acest sistem vor începe să fie decontate după 15 ianuarie 2009. În nici un caz nu vor putea să greveze bugetul anului 2008, ceea ce înseamnă că noi, deja, ne-am luat măsuri ca în proiectul de buget pentru anul 2009 să asigurăm o creştere de fonduri financiare, astfel încât şi acest posibil 3%, cât am estimat noi, să poată să fie acoperit prin fonduri bugetare. Ca atare, încerc să vă sugerez şi dvs. şi să răspund şi anumitor colegi ai dvs. care deja s-au grăbit să facă fel şi fel de afirmaţii că toate aceste presupuneri sunt total nejustificate.

Reporter: Ce se întâmplă cu contractele deja semnate între farmacii şi casele de asigurări?

Eugen Nicolăescu: Aşa cum este Hotărârea de Guvern pe care astăzi am aprobat-o toate contractele comerciale până la data intrării în vigoare a acestei hotărâri rămân, în consecinţă, în forma în care au fost încheiate şi s-au derulat, urmând ca la data intrării în vigoare a acestei HG contractele să fie modificate, în sensul în care să nu mai existe sume fixe între casele de sănătate şi farmacii, ci pur şi simplu să se stipuleze numai obligaţia contractuală a farmaciilor de a elibera reţetele compensate în regim de 50, 90 sau 100% şi care mai departe să respecte procedurile care au fost valabile şi până astăzi : să centralizeze reţetele, să le depună la casele de sănătate până la 15 ale lunii pentru luna expirată. Nu se întâmplă nimic în plus pentru farmacii, ci dimpotrivă. Se întâmplă ceva în minus. În sensul că farmaciile nu vor mai fi obligate să ţină evidenţa plafoanelor.

Reporter: Cine beneficiază de medicamente compensate?

Eugen Nicolăescu: Toată populaţia care, conform medicilor, beneficiază de asemenea reţete. Medicii sunt cei care decid cine primeşte o reţetă compensată în regim de 50, 90 sau 100%, dar numai persoanele asigurate, aproape cele 20 de milioane de cetăţeni români care sunt înscrişi la casele de asigurări de sănătate ca fiind cetăţeni asiguraţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Reporter: Medicii au nişte criterii după care acordă aceste medicamente compensate?

Eugen Nicolăescu: Acesta este contractul-cadru. Nu revenim asupra contractului de bază care funcţionează în România de ani de zile.

Reporter: Au vreo listă cu cât câştigă unii sau alţii?

Eugen Nicolăescu: Aici se greşeşte. Medicamentele compensate cu 50, 90 sau 100% nu se dau după câştigurile oamenilor. Se dau după patologii, după boli.

Reporter: Având în vedere situaţia natalităţii în România veţi susţine financiar şi reproducerea artificială?

Eugen Nicolăescu: Deocamdată nu am luat în consideraţie o asemenea abordare. Ea este, oricum, de domeniul comisiilor de specialitate ale ministerului. Încă nu au făcut până în prezent o asemenea propunere.

Mulţumesc.

*

Guvernul a eliminat valoarea de contract la farmacii pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, ceea ce permite decontarea contravalorii acestora la nivelul realizat.

„Desfiinţarea plafoanelor la farmacii înseamnă că indiferent când primeşte o reţetă compensată, cetăţeanul se poate adresa farmaciei în luna respectivă, în orice zi din săptămână, la orice oră, fără teama că nu îi vor fi eliberate medicamentele” a precizat ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, la briefingul de presă susţinut la Palatul Victoria.

„Sistemul fără plafoane a fost introdus cu succes pentru programele de diabet, oncologie şi post-transplant încă de anul trecut” a mai afirmat ministrul Nicolăescu.

Potrivit hotărârii adoptate în şedinţa de astăzi, furnizorii de medicamente evaluaţi au dreptul să primească de la casa de asigurări de sănătate, la termenele prevăzute în contract, contravaloarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală eliberate, conform facturilor emise şi documentelor însoţitoare, la nivelul realizat.

Decontarea pentru activitatea curentă a anului 2008 se efectuează la termen de 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie la casa de asigurări de sănătate.

În vederea asigurării continuităţii eliberării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală pentru tratamentul în ambulatoriu, precum şi a medicamentelor şi materialelor sanitare care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ, casele de asigurări de sănătate pot utiliza angajamente legale suplimentare în anul 2008, în limita prevederilor aprobate în bugetul fondului pentru exerciţiul bugetar 2008, cu termen de plată trimestrul I 2009.

*

Primul-ministru Călin Popescu-Tăriceanu i-a informat, astăzi, pe colegii de Cabinet, despre rezultatul întâlnirii de ieri, de la Bruxelles, cu preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso.

„Nu ne-am dus nici să dăm raportul şi nici nu am fost chemaţi. Această întâlnire, care avut loc ieri, face parte din obişnuitele consultări bilaterale dintre preşedintele CE şi premierii statelor membre. A fost o întâlnire solicitată de mine, tocmai pentru a avertiza Comisia că pachetul energie-schimbări climatice poate să aibă consecinţe deosebite care să frâneze dezvoltarea economică a unora dintre state precum România şi celelalte state din zona Europei Centrale şi de Est” a declarat primul-ministru.

Premierul Tăriceanu a precizat că pe agenda discuţiilor s-au aflat o parte dintre priorităţile României la nivelul UE, fiind abordate patru subiecte principale.

Astfel, un prim subiect discutat cu preşedintele CE a fost cel privind pachetul legislativ energie - schimbări climatice. Primul-ministru a precizat că România trebuie să respecte obligaţiile asumate de Uniunea Europeană şi implicit de România, de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% până în 2020, dar că are nevoie de sprijinul UE pentru a se alinia standardelor de mediu.

În cadrul discuţiilor cu preşedintele CE, primul-ministru a insistat asupra necesităţii unei politici flexibile care să acorde României anumite compensaţii, ţinând cont de capacitatea scăzută de adaptare la cerinţele de mediu.

„Există o propunere în acest sens, care se negociază, însă am insistat foarte mult, pentru că altfel riscăm să ducem România către un profil de ţară lipsită de componenta industrială şi să vedem în Europa ţări producătoare şi alte ţări care sunt consumatoare” a afirmat premierul Tăriceanu.

Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile vor trebui să gestioneze în comun această problemă, a subliniat primul-ministru.

Un al treilea subiect aflat pe agenda discuţiilor a fost cel legat de Strategia Lisaboba, respectiv Planul Naţional de Reformă. România a fost prima ţară din UE care a trimis acest Plan Comisiei, a spus primul-ministru, precizând că în urma recomandărilor primite s-a stabilit planul de acţiuni aferent PNR.

România face eforturi pentru a se adapta cerinţelor europene legate de competitivitate, a spus premierul Tăriceanu, subliniind că „nu e suficient să performăm în 2008, trebuie să performăm şi în viitori ani pentru a reuşi să ne atingem obiectivele de convergenţă cu ţările Uniunii Europene sau cu media UE” .

În ceea ce priveşte criza financiară internaţională – subiect discutat, de asemenea, cu preşedintele CE – primul-ministru i-a informat pe membrii Cabinetului că acest subiect va fi înscris pe agenda discuţiilor de la summit-ul ţărilor europene membre G8 din luna octombrie, la care va participa şi Jean-Claude Trichet, preşedintele Băncii Centrale Europene şi primul-ministru al Luxembrugului, Jean Claude Junkers. Se vor discuta reglementări suplimentare plus instrumente de intervenţia la dispoziţia UE care trebuie să apară în cazul unor astfel de crize.

Cei doi oficiali au discutat pe scurt şi despre mecanismul de cooperare şi verificare aplicabil României pentru sistemul judiciar.

Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a precizat că România va avea o nouă etapă de evaluare de către o misiune de experţi care vor veni la Bucureşti pentru a redacta raportul ce va fi publicat în ianuarie-februarie 2009.

„Nu s-a discutat pe fond”, a subliniat primul-ministru.

Primul-ministru a fost însoţit la Bruxelles de ministrul Afacerilor Externe, Lazăr Comănescu, de ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, şi de şeful Departamentului pentru Afaceri Europene, Aurel Ciobanu-Dordea.

*

Primul-ministrul Călin Popescu-Tăriceanu i-a urat astăzi, la începutul şedinţei de Guvern, „bun venit” în echipa guvernamentală noului ministru al Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, doamna Mariana Câmpeanu.

„Vreau să îi urez succes. Are o misiune complicată, dar şi o bună experienţă din trecut, deci este extrem de familiarizată cu temele şi subiectele ministerului pe care urmează să îl gestioneze”, a afirmat premierul Tăriceanu.

*

PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor

ü Notă pentru redactori: Proiectul de act normativ cuprinde prevederi referitoare la atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, la realizarea unei baze de date la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor – INCERC Bucureşti, ca urmare a centralizării certificatelor de performanţă energetică, la obligativitatea existenţei certificatului de performanţă energetică a clădirii la recepţia la terminarea lucrărilor, etc.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului pilot „Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi”

ü Notă pentru redactori: Actul normativ stabileşte responsabilităţile autorităţilor însărcinate cu implementarea programului, precum şi criteriile de atribuire a locuinţelor.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii aprobat prin HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii.

ü Notă pentru redactori: Actul normativ propune ca Asociaţia de Acreditare din România (RENAR) să fie instituţia responsabilă cu avizarea documentele principale privind calitatea în construcţii.

*

ncepând cu anul universitar 2008-2009 se înfiinţează, se organizează şi funcţionează Colegiul Naţional de Afaceri Interne, în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, potrivit unei hotărâri adoptate de Guvern în şedinţa de astăzi.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului se aprobă prin ordin al ministrului Internelor şi Reformei Administrative.

Planurile de învăţământ se avizează de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi se aprobă de către ministrul Internelor şi Reformei Administrative.

Colegiul asigură organizarea şi desfăşurarea unor programe de studii pe probleme subsumate afacerilor interne, pentru formarea continuă a ofiţerilor de conducere de nivel superior şi a experţilor M.I.R.A., a personalului din instituţii ale sistemului naţional de apărare şi siguranţă naţională, a conducătorilor din administraţia publică centrală şi locală, a reprezentanţilor societăţii civile, precum şi a altor persoane din ţară şi străinătate cu nevoi de formare în domeniul de referinţă.

Sistemul cursurilor se stabileşte şi se dezvoltă potrivit aprobării conducerii M.I.R.A., iar cursanţii se selecţionează pe baza criteriilor stabilite de Colegiu. Pentru personalul din M.I.R.A., activităţile de formare continuă din cadrul Colegiului sunt incluse în categoria cursurilor de carieră.

Cursurile se finalizează în modalitatea stabilită prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi în planurile de învăţământ, iar absolvenţilor li se eliberează diplome de studii postuniversitare de specializare.

Pentru personalul propriu, cheltuielile de personal vor fi suportate din bugetul M.I.R.A.

Personalul necesar pentru operaţionalizarea Colegiului Naţional de Afaceri Interne se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi în finanţare aprobat Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

*

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi Cercetării Ştiinţifice Universitare devine organ de specialitate al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, potrivit Ordonanţei de urgenţă adoptate în şedinţa de Guvern de astăzi.

Actul normativ modifică Ordonanţa Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Centrului de Management pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare.

Potrivit ordonanţei de urgenţă, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi Cercetării Ştiinţifice Universitare va desfăşura şi activităţi privind finanţarea cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, cât şi finanţarea învăţământului superior.

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare asigură:

ü activitatea executivă a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior privind alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat şi din alte venituri pentru învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică din universităţi;

ü conducerea de programe descentralizate de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, inclusiv programe din PNII (Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II), cu finanţare de la bugetul de stat sau din alte surse;

ü conducerea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea de programe şi proiecte de dezvoltare instituţională şi de sistem, precum şi programe şi proiecte de cercetare ştiinţifică, cu finanţare naţională sau internaţională;

ü desfăşurarea de activităţi de cercetare, realizarea de studii necesare evaluării rezultatelor ştiinţifice, monitorizare şi studii de impact;

ü coordonarea realizării de studii prospective pentru fundamentarea politicilor pe termen mediu şi lung în ştiinţă şi tehnologie, precum şi în învăţământul superior;

ü administrarea şi gestionarea resurselor destinate activităţilor Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi ale Consiliului Naţional al cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, în conformitate cu deciziile celor două consilii, în condiţiile legii.

*

Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, instituirea burselor „Titu Maiorescu” pentru efectuarea unor studii de masterat, doctorat sau stagii cercetare în străinătate, necesare formării de specialişti în domeniile de interes ale Uniunii Europene.

Bursele se instituie pe o perioadă de 5 ani consecutivi, începând cu 2008.

Se vor acorda, anual, 250 burse „Titu Maiorescu”, cu durata de trei luni, pentru domeniile: administraţie europeană, politica regională, instituţii europene şi legătura cu instituţiile naţionale, drept european, justiţie şi afaceri interne, agricultură/politici agricole, politica în domeniul transporturilor, politica industrială şi de întreprindere, dreptul societăţilor comerciale, politica în domeniul concurenţei, politici sociale şi de ocupare a forţei de muncă, politici în domeniul sănătăţii, energie, politici de mediu în Uniunea Europeană, bugetul Uniunii Europene, managementul fondurilor de coeziune şi structurale, managementul proiectelor (PCM - Project Cycle Management), societatea informaţională în Uniunea Europeană, specializări pe domenii de aquis - statistică (EUROSTAT) şi piaţă internă, politici educaţionale, multilingvism.

Pentru obţinerea unei burse „Titu Maiorescu”, solicitanţii trebuie să fie cetăţeni români cu domiciliul în România, absolvenţi de studii universitare de lungă durată şi studenţi la masterat sau doctoranzi în instituţii de învăţământ româneşti acreditate. Mai pot beneficia de aceste burse, în cazul în care îndeplinesc primele două condiţii, deţinătorii titlului de doctor în ştiinţe şi personalul încadrat în instituţii şi autorităţi publice sau în alte instituţii de drept public din România.

Bursele vor fi finanţate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT) iar instituţia responsabilă de selectarea şi finanţarea bursierilor, din bugetul alocat de MECT, va fi Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate.

Fiecărui bursier i se va acorda suma de 1000 EUR, lunar, pe perioada stagiului şi îi vor fi asigurate cheltuielile de transport internaţional până la locul de stagiu şi retur, o singură dată.

Bursierii vor fi selectaţi prin concurs naţional, pe baza unui regulament aprobat prin ordin al ministrului Educaţiei, care va fi elaborat în 30 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ privind instituirea burselor „Titu Maiorescu”.

Plecarea la studii în străinătate are loc pe bază de contract, printre clauzele acestuia numărându-se obligaţia bursierului ca, la întoarcerea în ţară, să desfăşoare în instituţia de unde provine, timp de 3 luni, o activitate de aplicare a cunoştinţelor dobândite, în caz contrar impunându-i-se plata cheltuielilor aferente stagiului de bursă.

Decizia de instituire a burselor „Titu Maiorescu” a fost necesară ca urmare a faptului că perioada de acordare a unor burse similare, „Nicolae Titulescu”, a expirat la sfârşitul anului 2007.

Informaţii de background:

Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate, instituţie publică aflată în subordinea MECT, a fost înfiinţată prin HG nr. 1861/2005, pentru administrarea programelor de burse în străinătate oferite de Guvernul României, autorităţi publice, fundaţii, donatori sau alte state.

Scopul burselor acordate de Centru este cercetarea pe teme de interes pentru societatea românească actuală, devenită parte a comunităţii europene.

Până în prezent, Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate a gestionat şi acordat bursele de studii postuniversitare şi postdoctorale „Nicolae Titulescu” pentru formarea de specialişti în scopul integrării în Uniunea Europeană, instituite prin HG nr. 903/2003 pentru o perioadă de 4 ani consecutivi.

*

Ministrul Economiei şi Finanţelor, Varujan Vosganian, a prezentat, în şedinţa de Guvern de astăzi, o informare privind dinamica sectorului imobiliar, cu accent pe construcţia de locuinţe.

Ministrul Economiei şi Finanţelor i-a informat pe membrii Guvernului că, în anul 2008, a crescut constant numărul de autorizaţii acordate pentru construcţia de clădiri rezidenţiale, acesta fiind un indicator important pentru dinamica sectorului imobiliar, atât pentru situaţia actuală, cât şi pentru cea viitoare.

Numărul autorizaţiilor acordate pentru construcţia de locuinţe s-a majorat cu circa 9% în luna august, iar în primele 8 luni creşterea a fost de 11%.

Aceste creşteri s-au înregistrat cu precădere în mediul rural, iar din punct de vedere geografic creşterea a fost importantă în regiunile Nord-Est şi Oltenia.

Pe ansamblul primelor 8 luni, numărul autorizaţiilor pentru construcţii rezidenţiale a depăşit 41.000 de autorizaţii, faţă de numai 37.000 în primele luni ale anului 2007.

Această evoluţie este generată de încrederea în piaţa imobiliară din România, dar şi de creşterea nivelului de trai, care a făcut ca tot mai mulţi locuitori ai satelor să-şi construiască case.

*

Guvernul a aprobat în şedinţa de astăzi plata contribuţiilor voluntare ale României la programele şi fondurile de dezvoltare ale ONU pentru anul 2008, în valoare de 634.800 lei.

De asemenea, Executivul a aprobat plata cotizaţiilor României la Tribunalele Penale Internaţionale, în valoare de 138.001 dolari SUA şi plata cotizaţiei la Planul de renovare a sediului ONU, în valoare de 240.338 dolari SUA.

Aceste plăţi se efectuează din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2008.

Potrivit hotărârii, începând cu anul 2009, plata cotizaţiile României la Tribunalele Penale Internaţionale şi la Planul de renovare a sediului ONU, se efectuează din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, în limita sumelor aprobate prin legile bugetare anuale, pe baza notificărilor primite de la reprezentanţa ONU.

*

Academia Română va prelua în administrare o parte dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Apărării, pentru desfăşurarea activităţii Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă – Bucureşti, a decis Guvernul în şedinţa de astăzi.

După preluare, imobilul îşi va menţine destinaţia de spaţii pentru activităţi medicale.

Se asigură astfel spaţiile necesare pentru funcţionarea secţiei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă – Bucureşti, şi totodată, asistenţa medicală şi protecţia sanitară pentru demnitarii români şi străini.

Imobilul este situat în Bucureşti, Bd-ul Mihalache nr.126, nu face obiectul unor litigii şi nu este grevat de sarcini.

Academia Română va realiza lucrările necesare pentru delimitarea zonei transmise în administrare, precum şi separarea utilităţilor aferente imobilului.

Potrivit hotărârii, predarea-preluarea imobilului se face pe bază de protocol între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare ordonanţei de urgenţă adoptate azi.

*

Aparatul Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) va fi suplimentat cu 80 de posturi, urmând să ajungă astfel la un număr total de 828 posturi, potrivit unei Hotărâri de modificare a HG 1224/2007 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, adoptată în şedinţa de miercuri a Executivului.

Măsura a fost luată ca urmare a preluării de către Garda Naţională de Mediu (GNM) a activităţii de verificare a conformităţii substanţelor şi preparatelor periculoase de la Agenţia Naţională pentru Preparate Substanţe Chimice Periculoase (ANPSCP).

Conform noii reglementări, bunurile provenite din confiscările efectuate de Garda de Mediu, ca urmare a activităţilor de inspecţie şi control vor fi valorificate, conform prevederilor legale. Personalul împuternicit pentru inspecţie şi control al Gărzii de Mediu beneficiază de stimulente în cuantum de până la 25 la sută din sumele încasate din valorificarea bunurilor confiscate.

Noua reglementare mai prevede suplimentarea numărului de autoturisme cu 40 unităţi.

*

Guvernul a prelungit cu 90 de zile valabilitatea vechilor formulare de documente de provenienţă şi de însoţire a materialelor lemnoase, aflate în uz. Acestea vor circula în paralel cu cele noi, care au intrat în vigoare de la 1 octombrie.

Prin hotărârea adoptată în şedinţa din 1 octombrie se are în vedere completarea HG nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund.

Aplicarea HG nr. 996/2008 , intrată în vigoare la 1 octombrie 2008, implică ieşirea din uz a tutror formularelor de documente de provenienţă şi de transport instituite de vechea reglementare.

*

dentificarea şi înregistrarea ovinelor, caprinelor şi suinelor (porci), precum şi mişcarea acestora în Sistemul Naţional de Înregistrare a Animalelor se va realiza şi de către medicii veterinari cu drept de liberă practică, potrivit Ordonanţei de Urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG 127/2003, privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor.

Medicii veterinari liber profesionişti vor putea presta această activitate în temeiul unui contract de servicii, încheiat între aceştia şi direcţiile judeţene sanitar-veterinare pentru siguranţa alimentelor, respectiv a municipiului Bucureşti.

În prezent, această activitate este prestată numai de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Identificarea şi înregistrarea ovinelor, caprinelor şi suinelor sunt efectuate gratuit, cu excepţia exploataţiilor comerciale industriale de suine, fondurile fiind suportate din bugetul ANSVSA.

Conform noii reglementări, în cazul exploataţiilor comerciale industriale de suine, autorizate sau înregistrate veterinar, sumele necesare procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, vor fi suportate de către proprietar.

*

Guvernul a reglementat, în şedinţa de miercuri, modul de stabilire a diferitelor drepturi de asistenţă socială, astfel încât să se elimine legătura dintre nivelul drepturilor acordate şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară.

Astfel, Ordonanţa de urgenţă adoptată de Executiv modifică Ordonanţa de urgenţă nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.
Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, se calculează, pe perioada în care beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului, prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra valorii acesteia şi se suportă de la bugetul de stat. Pentru aceste persoane, stabilirea cuantumului indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se face luând în calcul valoarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului.
Un alt act normativ pe care ordonanţa îl modifică este Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
Astfel, pentru persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap, pe perioada în care beneficiază de concediu şi de indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap în cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra sumei reprezentând valoarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului cu handicap şi se suportă de la bugetul de stat.
Până în prezent, pentru persoanele aflate în această situaţie, contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătatese calcula prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra sumei reprezentând valoarea a de doua ori salariul de baza minim brut pe ţară, garantat în plată.
De asemenea, la stabilirea cuantumului indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul indemnizaţia în valoare de 450 lei, de care beneficiază pentru creşterea copilului cu handicap în cuantum, pentru copilul cu handicap cu vârstă cuprinsă între 3 şi 7 ani.
Prin modificarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, persoana care beneficiază de recunoaşterea statutului de refugiat sau de acordarea protecţiei subsidiare are dreptul să primească, la cerere, în limitele disponibilităţilor financiare ale statului, un ajutor lunar rambursabil, pentru o perioada de maximum 6 luni, dacă, din motive obiective, este lipsit de mijloacele de existenţă necesare. Pentru motive bine întemeiate, acest ajutor poate fi prelungit pentru încă o perioadă de cel mult 3 luni. Pentru anul 2009, cuantumul ajutorului se indexează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat pe an/an anterior.
De asemenea, se modifică Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice. Astfel, în vederea acoperirii valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere, susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine vor plăti diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere, dacă realizează venit lunar pe membru de familie, în cuantum mai mare de 600 lei. Acest cuantum se indexează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat pe an/an anterior.

Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa (http://www.gov.ro)

Niciun comentariu: