vineri, mai 30, 2008

Primăria Capitalei


COMUNICAT DE PRESĂ

Referitor la comunicatul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) facem următoarele precizări:

ANRMAP a fost înfiinţată în baza OUG nr. 74/2005. Această autoritate nu există în anul 2004, an în care Primăria Municipiului Bucureşti, respectiv Primăriile sectoarelor 2,3,6 au încheiat actele adiţionale la contractele de prestare a serviciului public de salubrizare.

Actele adiţionale încheiate în anul 2004 între: Primăria Municipiului Bucureşti, Primăria Sectorului 2 şi SC Supercom SA; Primăria Municipiului Bucureşti, Primăria Sectorului 3 şi SC Rosal Grup SRL; Primăria Municipiului Bucureşti, Primăria Sectorului 6 şi SC Urban S.A au fost încheiate cu respectarea prevederilor Legii 326/2001, O.G. nr. 71/2002 OUG 87/2001 aprobată prin Legea nr. 139/2002 , acte care reglementau la acea dată funcţionarea serviciului public de salubrizare.

Totodată contractele iniţiale pentru cele 3 sectoare prevedeau posibilitatea prelungirii contractelor cu acordul părtilor, cu condiţia menţinerii licenţei de prestaţie eliberată de A.N.R.S.C.

De mentionat că toţi operatorii de salubrizare aveau prevăzute în contractele de prestaţie parametrii de performanţă. Pentru îndeplinirea acestora operatorii de salubrizare au facut o serie de investiţii .De asemenea au fost necesare investiţii suplimentare în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniul gestiunii deşeurilor asumate de România în procesul de aderare, obiective precizate de legislaţia românească transpusă din Directivele Uniunii Europene (Directiva Cadru privind deşeurile nr. 75/442/EEC, amendată de Directiva nr.91/156/EEC transpusă în O.U.G. nr. 78/2000(actualizată), Directiva nr. 2002/96/EC privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice transpusă în Hotărârea Guvernului nr. 448/2005, Directiva nr. 94/62/EC privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje transpusă în Hotărârea Guvernului . 349/2002, abrogată de Hotărârea de Guvern nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje).

Cât priveşte reorganizarea serviciului public de salubrizare, ne aflăm în cazul prevederilor Legii 51/2006 art. 33 alin (4) "Furnizorii/prestatorii serviciilor de utilitãţi publice existenţi la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, care îşi desfãşoarã activitatea în modalitatea gestiunii directe, precum şi furnizorii/prestatorii care îşi desfãşoarã activitatea pe baza unor contracte de concesiune/delegare a gestiunii valabil încheiate anterior intrãrii în vigoare a prezentei legi îşi vor continua activitatea pânã la expirarea acestor contracte".

COMUNICAT DE PRESĂ

Primăria Municipiului Bucureşti solicită ANRMAP să se pronunţe şi asupra demersului făcut de Asociaţia Română de Salubritate privind licitaţia pentru serviciul de salubrizare organizată de către Primăria Sectorului 5.

Asociaţia Română de Salubritate a sesizat următoarele:

"În data de 09.05.2008, în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 216, a fost publicat anunţul de participare la licitaţie pentru serviciul de salubrizare de către Primăria Sectorului 5, care la punctul 8 prevedea:
(Documentaţia de atribuire se poate obţine de la sediul Primăriei Sectorului 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5, Direcţia Achiziţii Publice – Serviciul Administrativ, Aprovizionare, Achiziţii, et. 3, cam. 34, contra-cost, 200 lei, plătibil la casierie, parter).

Din motive pe care nu le cunoaştem şi ignorând prevederile legale, respectiv OUG 34/2006, Primăria Sectorului 5 a refuzat, până la această dată, să răspundă la solicitările scrise privind punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire pentru procedura LICITAŢIE DESCHISĂ de atribuire a Contractului de prestări servicii pentru activităţi de salubrizare pe raza administrativă a sectorului 5 din data de 30.06.2008, ora 12:00
Mai mult, pe raza sectorului 5 au început să activeze, probabil cu aprobarea primăriei, două firme de salubritate (Romprest şi Brantner), eludându-se astfel prevederile Legii 101/2006 şi ale OUG nr. 92-2007.

De asemenea, menţionăm că firmele care au solicitat documentaţia de atribuire au primit de la Primăria Sectorului 5, în copie, contestaţiile depuse de SC Servicii de Salubritate Bucureşti SA şi de SC Brantner Servicii Ecologice SA. În timp ce SC Servicii de Salubritate Bucureşti SA sesizează acelaşi tratament, respectiv refuzul de a i se pune la dispoziţie documentaţia, firma SC Brantner Servicii Ecologice SA contestă unele aspecte punctuale din cadrul documentaţiei de atribuire, situaţie în care rezultă că este deja în posesia acestei docuemtnaţii şi că Primăria Sectorului 5 a permis punerea la dispoziţie, respectiv achiziţionarea documentaţiei în mod preferenţial şi discriminatoriu".

Primăria Capitalei consideră că trebuie sesizat atât Consiliul Concurenţei pentru încălcarea dispoziţiilor Legii concurenţei nr. 21/1996 (republicată), cât şi Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, care are ca atribuţii în baza Legii 111/2006, monitorizarea, analiza, evaluarea şi supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

Sancţiunile pentru nerespectarea dispoziţiilor Legii nr. 101/2006 se aplică de persoane împuternicite de: Ministrul Internelor si Reformei Administrative, de Preşedintele ANRSC şi primari.

Pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 101/2006 a H.C.G.M.B. nr. 146 /2005 şi a H.C.G.M.B. nr. 147/2005, Direcţia de Inspecţie şi Control General din cadrul PMB va aplica prevederile legale.

COMUNICAT DE PRESĂ
- Şedinţele CGMB - în direct pe www.pmb.ro -

Începând de astăzi, 29 mai 2008, şedinţele Consiliului General al Municipiului Bucureşti pot fi vizionate în direct pe site-ul a instituţiei - www.pmb.ro (pagina principală).

Acest proiect realizat de Primăria Municipiului Bucureşti vizează creşterea transparenţei actului decizional la nivelul municipalităţii.

Se urmăreşte, astfel, prezentarea tuturor poziţiilor exprimate de consilieri, precum şi modul în care consilierii votează fiecare proiect de hotărâre în parte.

Proiectul a fost realizat şi cu implicarea societăţii civile, o contribuţie deosebită având Institutul de Politici Publice.

INFORMARE DE PRESĂ

- Bilanţ de mandat - componenţa infrastructură -

Vineri, 30 mai, Primarul General Adriean Videanu va prezenta bilanţul mandatului său – Raport în stradă - din perspectiva modernizării infrastructurii şi transportului public din Bucureşti.
Plecarea se va face de la Primăria Capitalei, la ora 10:00.

Prezenţa unui reprezentant al redacţiei dvs. ne-ar onora în mod deosebit.

COMUNICAT DE PRESĂ
- Parcul Păcii - al doilea parc complet irigat amenajat de PMB -

Astăzi, 29 mai 2008, Primarul General Adriean Videanu a inaugurat Parcul Păcii din Militari, al doilea parc (după Parcul Circului) cu sistem subteran de irigaţie administrat de Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement a municipiului Bucureşti.

Parcul are o suprafaţă de 2,5 ha şi a fost amenajat complet: gazon pe 70% din teren, alei cu pavele, 3 locuri de joacă pentru copii, bănci, arbori şi arbuşti (platani, tei stejari).

De asemenea, s-au amplasat aici toalete ecologice şi un spaţiu pentru asistenţă de prim ajutor.

Investiţia totală pentru aceste lucrări a fost de 1,4 milioane lei.

COMUNICAT DE PRESĂ
- reziliere contract reabulitare şcoli BEI - pachetul I-

Primarul General Adriean Videanu a semnat astăzi nota de reziliere a contractului semnat cu asocierea Global Invest LLC & General Construct & Consult SRL Bucureşti care aveau responsabilitatea de a reabilita cele 11 şcoli din primul pachet al programului "Reabilitarea Infrastructurii Educaţionale Bucureşti - 102 Şcoli".

În nota de reziliere se precizează:
există probleme majore de calitate: multe lucrări nu au fost acceptate la plată din cauza calităţii necorespunzătoare, dar nu au fost refăcute de contractant; documentele de calitate cerute de legea românească nu sunt întocmite corect şi la timp; pe multe şantiere, contractantul nu dispune de personalul calificat necesar pentru managementul calităţii (şef şantier, responsabil tehnic cu execuţia, responsabil cu controlul calităţii,etc).
dintre cele trei şcoli care trebuiau terminate conform actului adiţional mai sus amintit la 30 Aprilie (Şcolile 7, 189 şi 206), numai Şcoala 206 (exclusiv lucrările interioare din corpul şcolii) a fost predată, celelalte fiind încă în lucru la această dată.
la această oră, 6 din cele 11 şcoli (Liceul Enescu, şcolile 87, 109, 110, 206 şi 311) sunt părăsite de contractant din lipsa resurselor necesare.
se observă o discrepanţă majoră între stadiul actual de realizare al şcolilor şi termenul final de încheiere a contractului 30.07.2008, care în opinia noastră şi a Consultantului nu poate fi realizat în actualele condiţii: progres foarte slab al Contractantului legat de lipsa resurselor umane, materiale dar mai ales fonduri circulante şi management coerent şi performant şi există certitudine ca aceste şcoli nu vor fi terminate nici până la 15 Septembrie, pentru a asigura demarerea corespunzătoare a noului an şcolar.

Municipalitatea a avut în vedere rezilierea contractului cu asocierea respectivă imediat după ce s-a constatat că aceasta nu respectă termenele contractuale, însă procedura de reziliere a contractelor finanţate de BEI şi BERD este anevoioasă, etapele fiind obligatoiu de parcurs.

Precizăm că la celelalte contracte cuprinse în programul de reabilitare a şcolilor nu sunt probleme, iar constructorii respectă termenele contractuale.
Dintre acestea, astăzi a fost inaugurată Şcoala Generală nr. 279, urmând ca - până la începutul anului şcolar - să fie reabilitate încă 11 şcoli.

COMUNICAT DE PRESĂ

Referitor la ştirea preluată din ziarul Gândul, conform căreia Primarul General ar fi aprobat amplasarea unor clădiri înalte de 30 de etaje în Bucureşti, precizăm că ştirea este falsă: proiectele respective nu au nici o aprobare din partea municipalităţii, ele au fost doar prezentate la Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului a Municipiului Bucureşti.

Primăria Municipiului Bucureşti a hotărât că, până la efectuarea unui studiu de altimetrie pentru Municipiul Bucureşti, nu va aviza nici un proiect mai înalt de 45 de metri în oraş.

Comisia Tehnică de Urbanism nu a avizat niciunul din proiectele la care se face referire în ştire.

Mai mult, Primarul General nu are nicio atribuţie în procesul de avizare.

Etapele ce trebuie parcurse obligatoriu de orice proiect pentru a putea fi pus în practică sunt următoarele:
Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism
Avizul Comisiei de reţele edilitare
Avizul Ministerului Lucrărilor Publice
Acordul de Mediu
Avizul Ministerului Culturii, în cazul zonelor protejate
Avizul comisiilor de specialitate din Consiliul General al Municipiului Bucureşti

Numai după obţinerea tuturor acestor avize, proiectul este supus aprobării Consiliului General al Municipiului Bucureşti, care, în urma votului, aprobă sau respinge respectivul proiect.

Niciun comentariu: