marți, decembrie 30, 2008

Câte ceva despre Ministerul Culturii şi Cultelor


Mai întâi câteva cuvinte despre noul ministru:

Theodor PaleologuINFORMAŢII PERSONALE

 • Data naşterii: 15 Iulie 1973
 • Starea civilă: căsătorit, 1 copil


EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 • Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar in Regatul Danemarcei şi Republica Islanda (2005-2008)
 • Lector extern, Universitatea Copenhaga (2007 şi 2008)
 • Profesor asistent si director al universităţii de vară, European College of Liberal Arts, Berlin (din 2003 până în prezent)
 • Research Fellow, University of Notre Dame (2001-2002), New York University (2002), Harvard University (2002-2003), Wissenschaftskolleg zu Berlin (2005)
 • Visiting professor, Deep Springs College (2003)
 • Lector, Boston College (1999-2000)


STUDII

 • Ancien élève, Ecole Normale Supérieure, Paris (1996-2001)
 • Doctorat în studii politice, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris & Ludwig-Maximilians-Universität, München (1998-2001)
 • Licenţă şi master în filozofie, Paris I Sorbonne (1992-1998)


CARIERA POLITICĂ

 • Deputat al Partidului Democrat-Liberal in colegiul 9 Bucureşti (din noiembrie 2008)

PUBLICAŢII (DOAR CĂRȚI)

 • Sous l’oeil du Grand Inquisiteur: Carl Schmitt et l’héritage de la théologie politique, Paris, Cerf, 2004
 • De la Karl Marx la stenograme: Cronica anului politic 2004, Bucureşti, Curtea Veche, 2005


LIMBI STRĂINE

 • Engleză - fluent
 • Franceză - fluent
 • Germană - fluent
Şi acum că am făcut prezentările... ce m-ar interesa pe mine de la Ministerul Culturii?, să fie dus la bun sfârşit ceva început în 2007:

Digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României (inclusiv Planul de acţiuni). Propunere avizată favorabil de de guvern (aviz nr. 16/48/V.G./18.01.2008).

Ordonanţă de Urgenţă
privind aprobarea Programului naţional multianual pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României

Pornind de la premisa creării de conţinut digital ca necesitate în societatea informaţională,
având în vedere faptul că prin toate iniţiativele luate la nivel european este încurajată crearea de conţinut digital şi constituirea de baze de date pentru o mai bună diseminare a informaţiei, pentru a permite utilizatorilor accesul on-line la resurse culturale, pentru încurajarea procesului de creaţie în format electronic, pentru promovarea şi prezervarea digitală a patrimoniului cultural naţional şi european în format electronic,
În vederea atingerii acestor deziderate, în conformitate cu recomandările Comisiei Europene (2006/585/EC) şi concluziile Consiliului European (2006/C 297/01), în fiecare stat membru al UE sunt necesare: a) parcurgerea unor etape organizatorice şi tehnice, b) susţinerea financiară a iniţiativelor de digitizare a materialelor culturale (resurse documentare scrise, audio-vizuale, patrimoniu mobil şi imobil, patrimoniul arhivistic), c) crearea unei biblioteci digitale, drept cadru unitar şi platformă unică de acces public la materialul digital, pe Internet.
ținând cont de faptul că România, ca ţară membră a Uniunii Europene poate îmbogăţi memoria culturală colectivă cu un patrimoniu cultural şi ştiinţific de valoare, oferit utilizatorilor de pretutindeni, într-un mod coerent, în concordanţă cu normele europene,
în considerarea necesităţii de a adopta, de urgenţă, o serie de măsuri în scopul îmbunătăţirii, coordonării şi eficientizării proceselor de digitizare a resurselor culturale la nivel naţional,
în scopul creării cadrului legal pentru dezvoltarea şi finanţarea, în regim de urgenţă, a unui program naţional multianual care are ca scop sporirea numărului de resurse culturale reprezentative digitizate, diversificarea şi conservarea acestora, precum și creşterea gradului de accesibilitate a publicului la resursele culturale naţionale,
în vederea asigurării resurselor financiare necesare acțiunilor de digitizare a resurselor culturale, și pentru ca ministerele implicate să fie în măsură să prevadă aceste sume în Legea bugetului de stat pe anul 2009,
pentru a evita întârzierea intrării în vigoare a acestei reglementări, având în vedere încheierea mandatului actualului Parlament,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1. (1) Se aprobă Programul naţional multianual pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României, componentă a Europeana.eu, denumit în continuare Program.
(2) Principiile promovate în aplicarea Programului sunt:
a) principiul libertății de informare și al accesului universal la informație;
b) prezervarea moștenirii intelectuale naționale;
c) partajarea resurselor informaționale și documentare;
d) promovarea unui context informațional multicultural și multilingvist;
e) promovarea de noi modele de informare și documentarea pornind de la tehnologiile avansate existene.
(3) Programul are ca principale obiective:
a) îmbunătăţirea, coordonarea şi eficientizarea proceselor de digitizare a resurselor culturale la nivel naţional;
b) sporirea numărului de resurse culturale reprezentative digitizate, diversificarea şi conservarea acestora;
c) creşterea gradului de accesibilitate a publicului utilizator de Internet, la resursele culturale naţionale.
(4) Programul are în vedere digitizarea și stocarea resurselor culturale corespunzătoare următoarelor domenii:
a) patrimoniul scris;
b) patrimoniul cultural mobil;
c) patrimonial cultural imobil;
d) patrimonial audiovizual;
e) patrimoniul arhivistic.
(5) Programul se aplică începând cu anul 2008 și se va desfășura pe o perioadă de 7 ani.
(6) Finanțarea Programului se asigură din surse prevăzute, anual, în bugetul de stat, din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.
(7) Finanțarea componentei aferente anului 2008 se realizează prin suplimentarea bugetelor ministerelor implicate în aplicarea Programului din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului.
Art.2.(1) În vederea implementării obiectivelor prevăzute la art. 1, alin. (3), se constituie Comisia pentru implementarea și monitorizarea Programului, denumită în continuare Comisia, având rol de decizie strategică și fiind formată din câte un reprezentant al Minsterului Culturii și Cultelor, al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și al Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, desemnați prin ordine ale miniștrilor de resort.
(2) Președinția Comisiei este asigurată de reprezentantul Ministerului Culturii și Cultelor.
(3) Lucrările Comisiei sunt asigurate de un secretariat formnat din specialiști numiți prin ordin al ministrul culturii și cultelor.

Art. 3. Ministerul Culturii şi Cultelor, împreună cu Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației elaborează, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ghidul operaţional al Programului, care va cuprinde: condiţii, modalități de punere în aplicare a Programului, plan de acțiuni, proiecte prioritare, responsabilități și termene de realizare a acțiunilor și proiectelor din cadrul Programului, modul de organizare şi funcţionare a Comisiei, precum şi alte detalii legate de implementarea şi monitorizarea Programului, aprobat prin hotărâre a Guvernului.
Art. 4. În procesul de implementare a Programului, Institutului de Memorie Culturală (CIMEC), instituție publică aflată în subordinea Minsterului Culturii și Cultelor, are calitatea de agregator naţional, asigurând interfaţa dintre furnizorii de conţinut (instituţiile publice sau alte organizaţii deţinătoare de resurse culturale) şi serviciile tehnice care gesionează programul la nivel comunitar.
Art. 5. (1) Pentru asigurarea coordonării achizițiilor publice din cadrul Programului, precum și a monitorizării Programului, în structura Ministerului Culturii şi Cultelor se înfiinţează Unitatea de implementare a Programului, care va funcţiona cu un număr de 10 posturi, prin suplimentarea numărului de posturi al aparatului propriu al Ministerului Culturii şi Cultelor.
(2) Structura organizatorică, precum şi regulamentul de funcţionare ale compartimentului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.

CĂLIN POPESCU- TĂRICEANU,
PRIM MINISTRU

Nota de fundamentare
Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ :
Ordonanţa de urgență
privind aprobarea Programului naţional de constituire a unui corpus naţional reprezentativ de resurse culturale digitale
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale La începutul secolului XXI dezvoltarea societăţii informaţiei a devenit o realitate şi o necesitate la nivel mondial. Ea este impusă de dezvoltarea continuă, fără precedent şi într-un ritm susţinut a tehnologiilor informaţiei şi a domeniului telecomunicaţiilor, de schimbările sociale şi politice la nivel naţional, regional şi internaţional.
Comisia Europeană a lansat încă din anul 1999 principalele direcţii strategice de dezvoltare informaţională, în cadrul unor iniţiative succesive, e-Europe, e-Europe 2005 şi continuate apoi cu iniţiativa i2010 (http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm) care promovează creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă în societatea informaţională şi în industriile media. Ca element cu rol strategic în cadrul initiativei i2010, se prevede crearea, promovarea şi susţinerea Bibliotecii Digitale Europene (European Digital Library-EDL).
Prin iniţiativa i2010 se are în vedere stimularea dezvoltării economiei digitale europene, se încurajează crearea de conţinut digital, îmbunătăţirea prezervării şi extinderea accesului publicului la colecţii organizate de material digital. Ca element cu rol strategic în cadrul iniţiativei i2010, se prevede crearea, promovarea şi susţinerea bibliotecii digitale europene (redenumită în cursul anului 2008, Europeana) prin asocierea bibliotecilor digitale existente sau în curs de constituire în ţările Uniunii Europene.
Crearea de conţinut digital a devenit o necesitate în societatea informaţională. Desfăşurarea acestei activităţi, într-un mod coerent, va fi unul din factorii determinanţi în efortul de a impune Europa drept „cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere”.
Văzută în contextul mai larg al societăţii informaţionale, digitizarea resurselor culturale este considerată — la nivelul Uniunii Europene — un factor cheie ce va contribui la îmbunătăţirea accesibilităţii şi a fluxului nefragmentat de informaţii într-o economie a cunoaşterii. Odată transpus în format electronic, patrimoniul cultural, ştiinţific şi educaţional, respectiv, tipărituri (carte, presă scrisă), fotografie, obiecte muzeale, documente de arhivă, material audio-vizual, pot deveni resurse pentru un spectru larg de produse şi servicii informaţionale, în sectoare precum educaţia sau turismul. De aceea, pe termen lung, se consideră că digitizarea resurselor culturale şi oferirea unei platforme unice de acces în cadrul unei biblioteci digitale reprezintă un demers cu un considerabil potenţial economic, care poate conduce la creşterea competitivităţii în toată Europa, respectând, astfel, prevederile Strategiei de la Lisabona.
În vederea atingerii acestor deziderate, în conformitate cu recomandările Comisiei Europene (2006/585/EC) şi concluziile Consiliului European (2006/C 297/01), în fiecare stat membru al UE sunt necesare: a) parcurgerea unor etape organizatorice şi tehnice, b) susţinerea financiară a iniţiativelor de digitizare a materialelor culturale (resurse documentare scrise, audio-vizuale, patrimoniu mobil şi imobil, patrimoniul arhivistic), c) crearea unei biblioteci digitale, drept cadru unitar şi platformă unică de acces public la materialul digital, pe Internet.
Prin toate iniţiativele luate la nivel european este încurajată crearea de conţinut digital şi constituirea de baze de date pentru o mai bună diseminare a informaţiei, pentru a permite utilizatorilor accesul on-line la resurse, pentru încurajarea procesului de creaţie în format electronic, pentru promovarea şi prezervarea digitală a patrimoniului cultural naţional şi european în format electronic.
România, ca ţară membră a Uniunii Europene poate îmbogăţi memoria culturală colectivă cu un patrimoniu cultural şi ştiinţific de valoare, oferit utilizatorilor de pretutindeni, într-un mod coerent, în concordanţă cu normele europene.
Definiţia unanim acceptată, la nivel internaţional, a digitizării este enunţată astfel:
„Digitizarea presupune captura digitală, transformarea din formă analogă în formă digitală, descrierea şi reprezentarea obiectelor de patrimoniu şi a documentaţiei referitoare la acestea, procesarea, asigurarea accesului la conţinutul digitizat şi prezervarea pe termen lung.”
Digitizarea constă în:
- transpunerea unui document din format tradiţional în format digital, prin diverse mijloace;
- organizarea documentelor digitizate în baze de date sau sisteme.
2. Schimbări preconizate Prezentul proiect de ordonanță de urgență a Guvernului are în vedere instituirea Programului naţional multianual pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României, denumit Programul.
Programul are ca principale obiective:
a) îmbunătăţirea, coordonarea şi eficientizarea proceselor de digitizare a resurselor culturale la nivel naţional;
b) sporirea numărului de resurse culturale reprezentative digitizate, diversificarea şi conservarea acestora;
c) creşterea gradului de accesibilitate a publicului utilizator de Internet, la resursele culturale naţionale.
(4) Programul are în vedere digitizarea și stocarea resurselor culturale corespunzătoare următoarelor domenii:
a) patrimoniul scris;
b) patrimoniul cultural mobil;
c) patrimonial cultural imobil;
d) patrimonial audiovizual;
e) patrimoniul arhivistic
Prin digitizarea colecţiilor de documente şi constituirea bibliotecii digitale naţionale se asigură o bună promovare a valorilor naţionale, o mai bună diseminare a informaţiei şi o valorificare superioară, la nivel naţional şi internaţional, a colecţiilor speciale, a documentelor rare.
Procesul de digitizare este un proces complex. Pentru a avea viabilitate pe termen lung, valoare din punct de vedere investiţional, pentru a acoperi o parte cât mai mare şi mai reprezentativă a patrimoniului cultural scris românesc este necesar ca acest proces să se desfăşoare la nivel naţional.
Priorităţile legate de aspectul legislativ vor aduce în prim plan lucrări exceptate de dreptul de autor, lucrări originale realizate în cadrul bibliotecilor, muzeelor sau altor instituții, apoi documente pentru care se poate obţine permisiunea de utilizare (obţinerea gratuit sau prin cumpărarea dreptului integral de proprietate de la deţinătorul copyrightului, licenţe, altele).
Aspectele de ordin documentar în stabilirea priorităţilor de digitizare vor conduce la constituirea unui corpus documentar prioritar, selectat de o comisie special constituită în acest sens.
Logistica necesară derulării unui proiect de digitizare şi de organizare a unei biblioteci digitale naţionale va depinde de soluţia de digitizare aleasă şi va determina desfăşurarea procesului atât la nivel local cât şi la nivel naţional.
Selecţia documentelor/colecţiilor ce urmează a fi digitizate se va realiza pe baza unor criterii,cum ar fi:
- valoarea documentară;
- prezervarea documentelor originale;
- reprezentativitatea pentru un anumit domeniu, o anumită perioadă de timp sau o anumită regiune geografică, atât la nivel naţional cât şi la nivel internaţional;
- grupul de utilizatori potenţiali trebuie să fie relativ mare pentru a justifica selecţia;
- aspectul juridic, cu cele două aspecte: dreptul de proprietate intelectuală şi dreptul de difuzare;
- criteriul financiar;
- tehnologia implicată.
Colaborarea între instituțiile implicate în procesul de digitizare va conduce la evitarea dublării acţiunilor cu implicaţii asupra costurilor şi duratei de realizare a proiectului, conferindu-i acestuia un caracter unitar la nivel naţional.
În acest cadru, crearea Bibliotecii Digitale a României, componenta românească a bibliotecii digitale europene, Europeana, care să faciliteze coordonarea şi stimularea activităţilor de digitizare deja demarate la nivel naţional, reprezintă un demers care va conduce la asigurarea prezervării în format digital a resurselor culturale naţionale şi la facilitarea accesului public pe Internet la un corpus de resurse culturale naţionale reprezentative. Biblioteca Digitală a României va reprezenta unul dintre cele 27 de noduri naţionale, componente ale bibliotecii digitale europene, Europeana.
Procesul de digitizare şi de constituire a bibliotecii digitale va trebui să aibă în vedere crearea unor sinergii între iniţiativele de digitizare a resurselor culturale, pe cinci axe prioritare sau piloni tematici, legate la Biblioteca Digitală a României (nod naţional în Europeana). Pentru crearea Bibliotecii Digitale a României şi soluţionarea tuturor aspectelor logistice şi materiale pe care le presupun acest proces, propunem instituirea unui program național pe o perioadă de 7 ani, cu finanţare multianuală, care să permită continuarea demersurilor planificate, fără sincopele pe care le generează periodicitatea exerciţiilor bugetare.
Având în vedere faptul că procesul de digitizare este un proces complex şi deoarece se impune ca demersurile iniţiate să aibă viabilitate pe termen lung, valoare din punct de vedere investiţional şi să acopere o parte cât mai mare şi mai reprezentativă a resurselor culturale naţionale este necesar ca acest proces să se desfăşoare la nivel naţional.
De aceea, arhitectura instituţională a Programului naţional în domeniul digitizării resurselor culturale naţionale vizează, pe lângă Comisiile de specialitate deja instituite la nivelul Minsterului Culturii și Cultelor, pe fiecare pilon tematic în parte, şi crearea unei Comisii de implementare şi monitorizare a Programului din care vor face parte reprezentanţii ministerelor care coordonează şi gestionează instituţii deţinătoare de resurse culturale sau care pot contribui din punct de vedere tehnic şi al expertizei de specialitate la punerea în practică a Programului, respectiv: Ministerul Culturii şi Cultelor (care va asigura preşedinţia comisiei), Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.
Comisia de implementare şi monitorizare a Programului urmează să elaboreze Ghidul operaţional al Programului, care va fi aprobat prin Hotărâre a Guvernului. Astfel, colaborarea între instituţiile implicate în procesul de digitizare va conduce la evitarea dublării acţiunilor cu implicaţii asupra costurilor şi duratei de realizare a proiectului, conferindu-i acestuia un caracter unitar la nivel naţional.
În implementarea programului, Institutului de Memorie Culturală (CIMEC), instituție publică aflată în subordinea Minsterului Culturii și Cultelor îi va reveni sarcina de agregator naţional, respectiv, va reprezenta interfaţa dintre furnizorii de conţinut (instituţiile publice sau alte organizaţii deţinătoare de resurse culturale) şi portalul Europeana.
Pentru asigurarea coordonării achizițiilor publice din cadrul Programului, precum și a monitorizării Programului, în structura Ministerului Culturii şi Cultelor se înfiinţează Unitatea de implementare a Programului, care va funcţiona cu un număr de 10 posturi, prin suplimentarea numărului de posturi al aparatului propriu al Ministerului Culturii şi Cultelor.
Structura organizatorică, precum şi regulamentul de funcţionare ale compartimentului prevăzut la alin. (1) se vor stabili prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
Pentru derularea Programului, Ministerul Culturii și Cultelor estimează un necesar de cca. 2 milioane EUR pe an (estimarea este raportată la activitățile specifice ce urmează a fi derulate de Ministerul Culturii și Cultelor).
Referitor la structura cheltuielilor, trebuie subliniat că dacă în primul an cheltuielile vor fi direcţionate spre achiziţionarea de materiale şi echipamente, precum şi asigurarea logisticii necesare desfăşurării programului, în anii următorii ponderea cea mai mare o vor deţine cheltuielile de întreţinere şi actualizare a echipamentelor şi programelor informatice concepute pentru gestionarea procesului, precum şi costurile pe care le angrenează digitizarea efectivă a resurselor culturale, procesarea şi publicarea pe Internet a materialului digital rezultat.
3. Alte informaţii Prezentul proiect a fost elaborat în aplicarea politicii publice privind „Digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României”, avizată favorabil de Guvernului României (aviz nr. 16/48/ V.G./18.01.2008).
Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic Nu este cazul
2. Impactul asupra mediului de afaceri -
3. Impactul social Digitizarea resurselor culturale, pe bază de criterii prestabilite şi cu mecanisme de coordonare bine puse la punct, va conduce la:
• asigurarea un acces facil, dar bine structurat, la resursele culturale naţionale, nu numai pentru utilizatorii din România, ci şi pentru cei din Uniunea Europeană sau alte spaţii geografice, care va conduce la o creştere a numărului de informaţii accesate, într-o economie a cunoaşterii;
• garantarea respectării şi satisfacerii drepturilor fundamentale de libertate de exprimare, precum şi acces şi participare la cultură şi informaţie, atât pentru utilizatori, cât şi pentru creatorii sau deţinătorii de resurse culturale;
• creşterea accesibilităţii publicului utilizator de Internet la resursele culturale naţionale.

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul
5. Alte informaţii

Sectiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidate, atât pe termen scurt, pentru anul current, cât și pe termen lung
1 2
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: Finanțarea Programului se asigură din surse alocate, anual, de la bugetul de stat, din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asiqurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor buqetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor buqetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor
si/sau cheltuielilor buqetare
7. Alte informaţii

Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Proiecte de acte normative suplimentare In vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe, va fi elaborat un proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Ghidului operaţional al Programului.
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie Programul și acțiunile ce vor fi derulate în cadrul său sunt conforme cu Recomandarea Comisiei Europene (2006/585/EC) şi cu Concluziile Consiliului European (2006/C 297/01) şi se înscriu în priorităţile strategice ale ministerelor culturii, formulate de EDL Foundation, şi anume:
• Sprijinirea constituirii de portaluri naţionale pentru muzee, colecţii audio-vizuale, biblioteci şi arhive. Portalurile naţionale stabile standarde coerente pentru conţinutul digital, permiţând portalului Europeana recoltarea de resurse culturale digitale de tipuri diferite.
• Sprijinirea programelor de digitizare, pentru a promova resursele culturale naţionale prioritare în Europeana.

3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie si alte documente
4. Evaluarea conformităţii:
Denumirea actului sau documentului comunitar, numărul, data adoptării si data publicării Gradul de conformitate (se conformează/nu se conformează) Comentarii
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente
6. Alte informaţii
Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ Nu este cazul
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative Nu este cazul
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Nu este cazul
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi Proiectul necesită avizul Consiliului Legislativ.

6. Alte informaţii
Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ Proiect elaborat cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice Nu este cazul
3. Alte informaţii -
Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare
Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competentelor instituţiilor existente
Penerea în aplicare se va face conform legii
2. Alte informaţii -
În considerarea celor arătate, a fost elaborat prezentul proiect de ordonanţă de urgență a Guvernului aprobarea Programului naţional naţional multianual pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl avizaţi.
ADRIAN IORGULESCU,
MINISTRUL CULTURII ŞI CULTELOR
AVIZEAZĂ:
CRISTIAN ADOMNITEI,
MINISTRUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI

KAROLY BORBELY,

MINISTRUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI

CRISTIAN DAVID
MINISTRUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE,

VARUJAN VOSGANIAN
MINISTRUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU,
MINISTRUL JUSTIŢIEI

Niciun comentariu: