joi, iulie 17, 2008

CSM propune îmbunătăţiri ale Codului de procedură Civilă


Preocupat de asigurarea respectării dispoziţiilor legale în materia protejării datelor cu caracter personal ale persoanelor cu privire la care se derulează proceduri judiciare, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Comisiei de elaborare a noului Cod de procedură civilă din cadrul Ministerului Justiţiei, în şedinţa din data de 10 Iulie, modificări legislative care să garanteze respectarea vieţii intime, familiale sau private, în concordanţă cu legea pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, se arată într-un comunicat de presă al CSM, remis AMOS News.

În acest context, s-a propus comunicarea tuturor actelor de procedură în plic închis şi, dacă se va transmite prin poştă şi, în ipoteza transmiterii acestora prin poştă, se va face cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat, la care se ataşează dovada de primire/procesul-verbal şi înştiinţarea prevăzute la art. 92 sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia, se precizează în comunicatul de presă.

Potrivit documentului de presă, plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea Avocatului Poporului, în vederea exprimării, în calitate de Autoritate de Supraveghere, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 677/2001, a unui punct de vedere în legătură cu modificările propuse în raport de Codul de procedură civilă şi cu garanţiile adecvate care ar fi mai necesare în procedura de comunicare a actelor de procedură în procesul civil, precum şi procedura de acces la dosarul cauzei.

Dispoziţiile Codului de procedură civilă, în forma propusă de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, sunt următoarele:

"Art. 86 va avea următorul cuprins: „(1) Comunicarea cererilor şi a tuturor actelor de procedură se va face, din oficiu, în plic închis, la care se alătură adeverinţa de primire/procesul-verbal şi înştiinţarea prevăzute la art. 92, prin agenţii procedurali ai instanţei sau prin orice alt salariat al acesteia, precum şi prin agenţi ori salariaţi ai altor instanţe, în ale căror circumscripţii se află cel căruia i se comunică actul; (2) Instanţa solicitată, când i se cere să îndeplinească procedura de comunicare pentru altă instanţă, este obligată să ia de îndată măsurile necesare, potrivit legii şi să trimită instanţei solicitante dovezile de îndeplinire a procedurii; (3) În cazul în care comunicarea potrivit alin. 1 nu este posibilă, aceasta se va face prin poştă, cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat, la care se ataşează dovada de primire/procesul-verbal şi înştiinţarea prevăzute la art. 92 sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.

Art. 92 va avea următorul cuprins: (1) Înmânarea citaţiei se va face personal celui citat, care va semna adeverinţa de primire, agentul însărcinat cu înmânarea certificând identitatea şi semnătura acestuia; (2) Dacă cel citat, aflându-se la domiciliu, nu vrea să primească citaţia sau, primind-o, nu voieşte ori nu poate să semneze adeverinţa de primire, agentul va lăsa citaţia în mâna celui citat, încheind despre acestea proces-verbal.

Dacă destinatarul refuză să primească citaţia, agentul va afişa pe uşa locuinţei destinatarului o înştiinţare care trebuie să cuprindă:a) anul, luna, ziua şi ora când depunerea sau, după caz, afişarea a fost făcută; b) numele celui care a făcut depunerea sau, după caz afişarea şi funcţia acestuia; c) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa, respectiv sediul celui înştiinţat;
d) numărul dosarului în legătură cu care se face înştiinţarea şi denumirea instanţei pe rolul căreia se află dosarul, cu indicarea sediului acesteia; e) arătarea actelor de procedură despre a căror comunicare este vorba; f) menţiunea că după o zi, dar nu mai târziu de 7 zile de la depunerea sau, după caz, afişarea înştiinţării sau, când există urgenţă, nu mai târziu de 3 zile, destinatarul este în drept să se prezinte la sediul instanţei de judecată pentru a i se comunica citaţia.

Când domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul acestuia nu se află în localitatea unde instanţa de judecată îşi are sediul, înştiinţarea va cuprinde menţiunea că pentru a i se comunica citaţia destinatarului este în drept să se prezinte la sediul primăriei în a cărei rază teritorială locuieşte sau îşi are sediul; g) menţiunea că în cazul în care, fără motive temeinice, destinatarul nu se prezintă pentru comunicarea citaţiei în interiorul termenului de 7 zile sau, după caz, al termenului de 3 zile arătat la lit. f), citaţia se consideră comunicată la împlinirea acestui termen; h) semnătura celui care a depus sau afişat înştiinţarea. (4) Menţiunile de la alin. (3) lit. c)-g) se completează de către grefa instanţei.

Termenele prevăzute la alin. (3) lit. f) şi lit. g) se calculează zi cu zi; (5) Despre împrejurările arătate la alin. (3) agentul va întocmi proces-verbal, care va cuprinde menţiunile arătate la art. 100, acesta făcând dovada până la înscrierea în fals cu privire la faptele constante personal de cel care l-a încheiat; (6) dacă cel citat nu se găseşte la domiciliu sau dacă, în cazul hotelurilor sau clădirilor compuse din mai multe apartamente, el nu a indicat camera sau apartamentul în care locuieşte, agentul va înmâna citaţia, în primul caz, unei persoane din familie, sau în lipsă, oricărei alte persoane care locuieşte cu dânsul, sau care, în mod obişnuit, primeşte corespondenţa, iar, în celelalte cazuri, administratorului, portarului, ori celui ce în mod obişnuit îl înlocuieşte; persoana care primeşte citaţia va semna adeverinţa de primire, agentul certificându-i identitatea şi semnătura şi încheind proces-verbal despre cele urmate. (7)

În cazul în care lipsesc persoanele arătate la alin. (6), precum şi atunci când acestea, deşi prezente, refuză să primească actul, sunt aplicabile dispoziţiile alin. (3)-(5); (8) În cazurile prevăzute la alin. (3) şi alin. (7) agentul are obligaţia ca în termen de cel mult 24 de ore de la depunerea sau afişarea înştiinţării să depună citaţia, precum şi procesul-verbal arătat la alin. (5), la sediul instanţei de judecată care a emis citaţia ori, după caz, la cel al primăriei în raza căreia destinatarul locuieşte sau îşi are sediul, urmând ca acestea să comunice citaţia; (9) Când părţii sau reprezentantului ei i s-a înmânat citaţia de către funcţionarul anume desemnat în cadrul primăriei, acesta are obligaţia ca în termen de cel mult 24 ore de la înmânare să înainteze instanţei de judecată dovada de înmânare, precum şi procesul-verbal arătat la alin. (5); (10)

Când termenul prevăzut la alin. (3) lit. f) s-a împlinit fără ca partea sau un reprezentant al ei să se prezinte la primărie pentru a i se înmâna citaţia, funcţionarul anume însărcinat din cadrul primăriei va înainta instanţei de judecată, de îndată, citaţia ce trebuia comunicată, precum şi procesul-verbal arătat la alin. (5); (11) Înmânarea citaţiei nu se poate face unui minor sub 14 ani împliniţi sau unei persoane lipsite de judecată. Puterea de judecată este presupusă până la dovada contrarie; (12) Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi la comunicarea sau notificarea oricărui alt act de procedură."

Niciun comentariu: