vineri, ianuarie 23, 2009

Banii pentru asistenţa medicală


Drepturile salariale pe luna decembrie 2008 şi cele aferente trimestrului I al anului 2009 pentru personalul care acordă asistenţă medicală preventivă în cabinetele medicale, organizate în unităţile de învăţământ, vor fi asigurate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, potrivit unei Ordonanţe adoptate în şedinţa de astăzi a Executivului.

Aceeaşi prevedere se aplică şi asistenţilor medicali comunitari şi mediatori sanitari rromi, în baza contractelor de muncă valabile până la data de 31 decembrie 2008.

Informaţii de background:

Prin OUG 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, a fost prevăzut ca, începând din data de 1 ianuarie 2009, să fie transferate consiliilor locale sau judeţene, după caz, atribuţii şi competenţe a căror finanţare se va face prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii pe anul 2009.

Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa

Data: 22.01.2009


(sursa: http://www.guv.ro)


ORDONANŢĂ
pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale precum şi pentru suspendarea aplicării unor prevederi legale


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.7 din Legea nr. 306/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.


Art. I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera e) a alineatului (1) şi alineatul (3) se abrogă.
2. La articolul 3, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) În vederea exercitării de către autorităţile administraţiei publice locale a atribuţiilor şi competenţelor prevăzute la art. 2, se vor asigura transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale.”

3. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 10
(1) Salariul de bază şi celelalte drepturi salariale ale mediatorului sanitar sunt cele stabilite pentru funcţia de instructor de educaţie, în conformitate cu anexa "Asistenţă socială - Unităţi de asistenţă socială şi unităţi de asistenţa medico-socială" din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi de celelalte drepturi salariale acordate potrivit aceluiaşi act normativ .
(2) Salariul de bază şi celelalte drepturi salariale ale asistentului medical comunitar sunt cele stabilite în conformitate cu anexa "Asistenţă socială - Unităţi de asistenţă socială şi unităţi de asistenţa medico-socială" la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi de celelalte drepturi salariale acordate potrivit aceluiaşi act normativ.

4. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 11
(1) Numărul de posturi pentru fiecare dintre categoriile profesionale prevăzute la art. 8 se aprobă de către autorităţile administraţiei publice locale, conform normativelor legale în vigoare.”

5. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Fazele-pilot prevăzute la alin. (1) încep la data semnării protocoalelor de predare-primire dintre Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti.”

6. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 20
Persoanele care prestează activitatea de asistenţă medicală comunitară, precum şi persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele medicale din unităţile de învăţământ se preiau, în condiţiile legii, de la unităţile sanitare care au calitatea de angajator şi îşi păstrează toate drepturile şi obligaţiile deţinute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

7. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 24
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Sănătăţii elaborează, în colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin ordin comun, norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

8. După articolul 26 se introduce un nou articol, art. 27, cu următorul cuprins:
„Art. 27
În tot cuprinsul capitolului 3 „Asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată în unităţile de învăţământ”, sintagma „grădiniţe şi şcoli” se înlocuieşte cu sintagma „unităţi de învăţământ preuniversitar si universitar”, iar sintagma „preşcolarilor şi elevilor” se înlocuieşte cu sintagma „preşcolarilor, elevilor şi studenţilor.”

Art. II
(1) Aplicarea prevederilor capitolului 2 ”Asistenţa medicală comunitară” şi ale capitolului 3 “Asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată în unităţile de învăţământ”, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2008, se suspendă până la data de 30 iunie 2009.
(2) Până la data de 30 iunie 2009, asistenţa medicală comunitară este reglementată de dispoziţiile prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.
(3) Contractele individuale de muncă încheiate de către categoriile profesionale prevăzute la art. 8 alin. (1) şi art. 13 alin. (1) cu unităţile sanitare, pentru derularea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2008, se pot prelungi până la data de 30 iunie 2009, în funcţie de derularea programelor naţionale de sănătate.”
(4) Până la data de 30 iunie 2009, asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată în unităţile de învăţământ se finanţează de la bugetul de stat.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC


Anexa

Asistenţa medicală comunitară

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prezentele dispoziţii reglementează serviciile şi activităţile din domeniul asistenţei medicale comunitare.
(2) Asistenţa medicală comunitară cuprinde ansamblul de activităţi şi servicii de sănătate organizate la nivelul comunităţii pentru soluţionarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menţinerii acestuia în propriul mediu de viaţă şi care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale.
ART. 2
(1) Asistenţa medicală comunitară presupune un ansamblu integrat de programe şi servicii de sănătate centrate pe nevoile individuale ale omului sănătos şi bolnav, acordate în sistem integrat cu serviciile sociale.
(2) Programele şi serviciile de asistenţă medicală comunitară se realizează în concordanţă cu politicile şi strategiile Ministerului Sănătăţii, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei, ale altor instituţii ale autorităţii locale cu responsabilităţi în domeniu, precum şi cu cele ale autorităţilor locale.
ART. 3
Programele naţionale de asistenţă medicală comunitară se derulează prin instituţiile aflate în subordinea şi/sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii, Ministerului Muncii, Familiei şi protecţiei Sociale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie.

CAP. 2
Beneficiarii, obiectivele şi acordarea serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară

ART. 4
(1) Beneficiarul serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară este comunitatea dintr-o arie geografică definită, precum: judeţul, oraşul, comuna, satul, după caz, iar în cadrul acesteia în mod deosebit categoriile de persoane vulnerabile.
(2) Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situaţii:
a) nivel economic sub pragul sărăciei;
b) şomaj;
c) nivel educaţional scăzut;
d) diferite dizabilităţi, boli cronice;
e) boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paleative;
f) graviditate;
g) vârsta a treia;
h) vârstă sub 5 ani;
i) fac parte din familii monoparentale.
ART. 5
(1) Serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară sunt derulate de următoarele categorii profesionale:
a) asistent social;
b) asistent medical comunitar;
c) mediator sanitar;
d) asistent medical comunitar de psihiatrie;
e) asistent medical de îngrijiri la domiciliu.
(2) Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d) se încadrează cu contract individual de muncă pe întreaga perioadă de derulare a programului, ca acţiune multianuală, la unităţile sanitare desemnate, iar cheltuielile de personal se suportă în cadrul programelor naţionale de sănătate.
(3) Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1) colaborează cu autorităţile locale şi cu serviciile de asistenţă medicală şi socială.
(4) Categoriile profesionale care activează în domeniul asistenţei medicale comunitare se includ în Clasificarea Ocupaţiilor din România (C.O.R.).
ART. 6
Obiectivele generale ale serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară sunt:
a) implicarea comunităţii în identificarea problemelor medico-sociale ale acesteia;
b) definirea şi caracterizarea problemelor medico-sociale ale comunităţii;
c) dezvoltarea programelor de intervenţie, privind asistenţa medicală comunitară, adaptate nevoilor comunităţii;
d) monitorizarea şi evaluarea serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară;
e) asigurarea eficacităţii acţiunilor şi a eficienţei utilizării resurselor.
ART. 7
Obiectivele generale ale asistenţei medicale comunitare sunt:
a) educarea comunităţii pentru sănătate;
b) promovarea sănătăţii reproducerii şi a planificării familiale;
c) promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos;
d) educaţie şi acţiuni direcţionate pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos;
e) activităţi de prevenire şi profilaxie primară, secundară şi terţiară;
f) activităţi medicale curative, la domiciliu, complementare asistenţei medicale primare, secundare şi terţiare;
g) activităţi de consiliere medicală şi socială;
h) dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu a gravidei, nou-născutului şi mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal şi a bătrânului;
i) activităţi de recuperare medicală.

CAP. 3
Finanţare

ART. 8
Finanţarea programelor de asistenţă comunitară se realizează cu fonduri din bugetul de stat, bugetul autorităţilor locale, precum şi din alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii.

Niciun comentariu: