luni, ianuarie 26, 2009

LEGE privind acordarea tichetelor de vacanţă


Iată legea propusă de doamna Elena Udrea:

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR SENAT
LEGE
privind acordarea tichetelor de vacanţă
Parlamentul României adoptă prezenta lege:
Art. 1. - (1) Salariaţii din cadrul societăţilor comerciale, companiilor
naţionale, societăţilor naţionale, regiilor autonome şi din sectorul bugetar,
precum şi din cadrul unităţilor cooperatiste şi al celorlalte persoane juridice
sau fizice care încadrează personal prin încheierea unui contract individual
de muncă, denumite în continuare angajator, pot primi titluri nominative
denumite în continuare tichete de vacanţă.
(2) Tichetele de vacanţă se pot acorda în limita prevederilor bugetului
de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unităţile din sectorul
bugetar, şi în limita bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate, potrivit legii,
pentru celelalte categorii de angajatori.
(3) Tichetele de vacanţă reprezintă un titlu de valoare finanţat solidar
de către angajator şi salariat.
Art. 2. - (1) Tichetele de vacanţă se emit de către unităţile cu
activitate specializată în domeniul care face obiectul prezentei legi, denumite
în continuare unităţi emitente.
(2) Unităţile emitente desfăşoară această activitate numai în baza
autorizaţiei de funcţionare, acordată de Ministerul Finanţelor Publice.
Autorizaţia de funcţionare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către
Ministerul Finanţelor Publice, astfel încât să se asigure dezvoltarea
concurenţială a serviciilor prevăzute de prezenta lege.
(3) Unităţile care emit tichete de vacanţă sunt obligate să ia măsurile
necesare pentru asigurarea securitizării acestora.
(4) Fiecare tichet de vacanţă este valabil numai în condiţiile în care
cuprinde, cel puţin, următoarele menţiuni:
Page 2
a) numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă;
b) numele şi prenumele salariatului care are drept de utilizare de tichete de
vacanţă;
c) numele şi adresa emitentului;
d) denumirea şi codul fiscal al angajatorului;
e) valoarea nominală a tichetului de vacanţă;
f) date referitoare la perioada de valabilitate;
g) interdicţia de a fi utilizat pentru achiziţionarea de alte bunuri sau servicii
decât cele care fac obiectul prezentei legi;
h) spaţiu destinat înscrierii datei şi aplicării ştampilei unităţii la care tichetul
de vacanţă fost utilizat.
Art. 3. - (1) Salariatul poate utiliza tichetele de vacanţă până la data
de 31 decembrie a anului următor celui în care au fost emise tichetele de
vacanţă.
(2) Tichetele de vacanţă pot fi folosite numai pentru achitarea
contravalorii serviciilor achiziţionate şi prestate pe teritoriul României, în
structuri de primire turistice clasificate la categoria 1-3 stele cu funcţiuni de
cazare, alimentaţie publică, tratament balnear agrement, de transport, pentru
activităţi sportive şi culturale cu care unităţile emitente au contractat
prestarea serviciilor respective.
(3) Prestatorii de servicii turistice agreaţi pot să acorde beneficiarilor
de tichete de vacanţă reduceri de tarife şi bonificaţii, variabile în funcţie de
perioada anului pentru care sunt emise tichetele de vacanţă.
(4) În cazul în care suma ce reprezintă contravaloarea serviciilor
achiziţionate este mai mică decât valoarea nominală a tichetelor de vacanţă,
utilizarea acestora este considerată integrală.
Art. 4. - (1) Angajatorul împreună cu organizaţiile sindicale legal
constituite sau acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantul
salariaţilor stabilesc de comun acord unitatea emitentă a tichetelor de
vacanţă cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare, precum
şi suma lunară cu care va contribui angajatorul la Fondul comun pentru
tichete de vacanţă, în condiţiile art. 6 din prezenta lege.
(2) Unităţile emitente au obligaţia de a transmite lista unităţilor
prestatoare de servicii corespunzătoare reţelei de utilizare, la care salariaţii
pot folosi tichete de vacanţă.
(3) Unitatea emitentă va deschide un cont bancar special, destinat în
mod exclusiv viramentelor bancare către Fondul comun pentru tichete de
vacanţă. În acest cont bancar, angajatorul va vira lunar contribuţiile sale şi
ale salariaţilor, după cum au fost stabilite de aceştia, de comun acord.
Page 3
(4) Decontarea tichetelor de vacanţă între unităţile prestatoare de
servicii şi unităţile emitente ale tichetelor de vacanţă se face numai prin
intermediul unităţilor bancare. Acelaşi regim de decontare se va aplica şi în
cazul relaţiei dintre angajator şi unitatea emitentă.
(5) Sumele derulate prin operaţiunile cu tichete de vacanţă de către
unităţile emitente ale acestora nu pot fi utilizate pentru reinvestirea în alte
scopuri.
Art. 5. - (1) Sumele lunare cu care angajatorul contribuie la Fondul
comun pentru tichete de vacanţă sunt scutite la plata impozitului pe venitul
global pentru salariat şi respectiv, sunt deductibile în limita salariului minim
pe economie, la calculul impozitului pe profit pentru angajator.
(2) Sumele prevăzute la alin. (1) nu se iau în calcul nici pentru
angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se
determină în raport cu venitul salarial.
Art. 6. - (1) Salariatul are dreptul să primească tichete de vacanţă
numai dacă consimte ca în cursul unui an calendaristic, pe o perioadă de
minim 4 luni şi maxim 11 luni, să plătească o contribuţie lunară echivalentă
cu minim 25% şi maxim 100% din salariul minim pe economie.
(2) Angajatorul stabileşte nivelul contribuţiei sale lunare la Fondul
comun pentru tichete de vacanţă, în funcţie de priorităţile sale financiare.
Contribuţia angajatorului nu poate fi mai mică decât contribuţia lunară a
salariatului, reprezentând minim 25% din salariul minim pe economie.
(3) La data împlinirii perioadei de contribuţie, unitatea emitentă, la
cererea angajatorului, va emite tichete de vacanţă nominale. Valoarea
nominală a tichetelor va fi egală cu suma vărsată până atunci de către salariat
şi angajator la Fondul comun pentru tichete de vacanţă, la care se adaugă o
sumă egală cu dobânda calculată de banca unde este deschis contul special
pentru vărsămintele efectuate de salariat şi angajator.
(4) Plata serviciilor oferite de unitatea emitentă sunt în sarcina
angajatorului şi nu sunt incluse în contravaloarea nominală a tichetelor de
vacanţă.
(5) Pe parcursul perioadei de contribuţie, salariatul poate întrerupe
vărsarea contribuţiei sale lunare, caz în care angajatorul nu mai poate fi
obligat să verse contribuţia sa la Fondul comun pentru tichete de vacanţă. În
cazul în care întreruperea are loc la cererea salariatului, înainte de împlinirea
termenului minim de cotizare de 4 luni, salariatului şi angajatorului li se
vor returna, în numerar, sumele vărsate, urmând ca dobânda aferentă să fie
încasată numai de angajator. Dacă întreruperea are loc după împlinirea
termenului minim de cotizare de 4 luni, salariatului îi vor fi eliberate tichete
de vacanţă, în condiţiile prezentei legi.
Page 4
Art. 7. - După împlinirea termenului minim de cotizare, salariaţii pot
cere oricând, prin intermediul angajatorului, eliberarea tichetelor de vacanţă
în condiţiile art.6, alin. (3).
Art. 8. - Vânzarea de către salariaţi şi comercializarea de către
structurile de primire turistice a tichetelor de vacanţă constituie contravenţie
şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei.
Art. 9. - (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 8, precum şi
aplicarea amenzilor contravenţionale se fac de către personalul împuternicit
al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al direcţiilor
generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti.
(2) Constatarea sancţiunilor şi aplicarea contravenţiilor se fac în
conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002.
Art. 10. - În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în
Monitorul Oficial al României, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului vor elabora norme de aplicare, aprobate prin
hotărâre a Guvernului.
Page 5
EXPUNERE DE MOTIVE
În Europa, Franţa este ţara iniţiatoare a sistemului cecurilor de vacanţă, care
funcţionează din anul 1982. După modelul francez, Ungaria a preluat acest sistem sub forma
cecurilor de odihnă, care au fost introduse în ianuarie 1998. Conform unei hotărâri a Guvernului
din această ţară, începând cu 1 ianuarie 1998 fiecare cetăţean are dreptul la un cec de odihnă de
50.000 de forinţi scutit integral de plata impozitelor şi taxelor. În perioada 1998-2001, în
Ungaria, acest sistem a contribuit:
- la creşterea veniturilor din cazare cu aproximativ 20-25%
- la dezvoltarea politicii sociale de odihnă şi tratament, compensând inegalităţile sociale,
40% din cecurile de odihnă fiind folosite în regiunile cu rata şomajului ridicată.
În România, deşi legislaţia reglementează dreptul la concediu plătit, se constată că un
număr foarte mare de persoane nu dispun de resurse financiare necesare pentru a profita de
aceste concedii şi a pleca în vacanţe.
Studiile de piaţă efectuate în România relevă faptul că între anii 2001 şi 2002, numai 50%
din populaţia matură din zonele urbane au plecat în concediu. Categoriile cu potenţialul cel mai
ridicat pentru petrecerea vacanţelor sunt tinerii sub 30 de ani, persoanele cu venituri mai ridicate
şi cele cu studii superioare.
În acest context, proiectul de lege privind tichetele de vacanţă rezolvă problema creării
unor condiţii de vacanţă pentru restul populaţiei care nu îşi poate permite să beneficieze de
concediu.
Acest proiect de lege presupune deschiderea turismului pentru cei cu posibilităţi
financiare reduse, care în România reprezintă un procent însemnat. Vacanţele contribuie în mod
decisiv la ridicarea nivelului de cultură prin descoperirea de noi locuri, culturi, civilizaţii, prin
contactul cu persoanele aparţinând acestora, turismul reprezintă o modalitate de coeziune socială.
De asemenea, proiectul de lege privind tichetele de vacanţă are ca obiectiv crearea unui
instrument voluntar de solidaritate, atractiv atât pentru salariaţi, cât şi pentru angajator, parte a
unei strategii naţionale de dezvoltare a turismului în România.
În vederea atingerii acestor obiective este necesară dezvoltarea unui mecanism care să
permită angajaţilor cu venituri salariale reduse să obţină tichete de vacanţă cu ajutorul
angajatorului printr-un sistem de economisire diferit în funcţie de nivelul salariului, dezvoltarea
unei reţele de prestatori de servicii de turism, care să accepte tichetele de vacanţă drept mijloc de
plată a contravalorii serviciilor prestate şi organizarea unui management al circuitului fizic şi
financiar al părţilor implicate : sindicate, salariaţi, prestatori de servicii, unităţi emitente ale
tichetelor de vacanţă.
Sistemul tichetelor de vacanţă prezintă avantaje pentru toate părţile implicate în
realizarea acestuia: salariat, angajator, prestator de servicii turistice, stat.
Page 6
Salariatul:
- beneficiază de crearea unui sistem care să îi permită efectuarea unei vacanţe împreună cu
familia sa în perioada concediului, având un buget de vacanţă majorat cu 20%-80% , creşterea
fiind neimpozabilă;
- are la dispoziţie titluri de plată cu valori cuprinse între 50.000 – 500.000 lei
- oportunităţi culturale
Angajatorul :
- beneficiază de avantaje sociale motivante pentru salariaţi,
- contribuţia angajatorului la Fondul Comun pentru tichete de vacanţă este exonerată de plata
impozitului pe profit.
Prestatorii de servicii turistice au ca avantaje crearea unei clientele, siguranţa plăţilor,
dezvoltarea activităţilor şi armonizarea traficului.
Pentru stat promovarea sistemului tichetelor de vacanţă contribuie la:
- dezvoltarea industriei serviciilor, implicit creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă;
- aplicarea unei politici sociale de sprijin al unei categorii de populaţie dezavantajate, prin
implementarea unui ajutor vizibil şi palpabil;
- susţinerea şi dezvoltarea turismului social şi vine în sprijinul strategiei de reabilitare a
turismului românesc pe termen mediu.
Impactul macro- economic la bugetul de stat şi asupra creşterii economice a ţării:
- creşterea veniturilor statului, prin aport suplimentar la bugetul de stat. Pierderile aduse de
deducerile fiscale sunt compensate de intrările de TVA, precum şi de impozitele pe salariile
celor ce intră în sistem prin intermediul noilor locuri de muncă, ce se creează;
- impact social: prin introducerea de scutiri de taxe pentru acest sistem, Guvernul îşi
demonstrează preocuparea pentru categoriile dezavantajate ale populaţiei;
- implementarea sistemului permite dezvoltarea activităţilor economice implicate, conferindu-
le dinamism;
- având o permanentă imagine asupra numărului de tichete emise şi intrate în posesia
salariaţilor, pe de o parte, şi industria turismului, pe de altă parte, Guvernul are posibilitatea
monitorizării acestui sector;
- creşterea ponderii în PIB a domeniului turismului şi înregistrarea unei creşteri economice.
Prezentul proiect de Lege privind acordarea tichetelor de vacanţă îşi propune crearea unui
sistem care să permită salariaţilor efectuarea unei vacanţe împreună cu familia sa în perioada
concediului şi care prezintă avantaje pentru toate părţile implicate în realizarea acestuia.
Menţionăm că au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 5 alin. (3) din
Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi
prezentarea proiectelor de acte normative, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005.
Page 7
Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Lege privind
acordarea tichetelor de vacanţă care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate şi
de Consiliul Legislativ şi pe care îl supunem spre adoptare Guvernului.
MINISTRUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
GHEORGHE DOBRE
AVIZĂM FAVORABIL :
MINISTRUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
GHEORGHE BARBU
MINISTRU DE STAT PENTRU COORDONAREA ACTIVITĂŢILOR DIN
DOMENIUL ECONOMIC
GHEORGHE POGEA
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
SEBASTIAN TEODOR GHEORGHE VLĂDESCU
MINISTRUL JUSTIŢIEI
MONICA LUISA MACOVEI
Page 8
PREŞEDINTE AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM
Ovidiu Iuliu MARIAN
SECRETAR GENERAL
Eugen ISPAS
DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ
Elena PETRAŞCU
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ ŞI BUGET
Silvia POPEANGĂ
DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT ŞI STRATEGIE
George MATEI
DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ, AUTORIZARE ŞI CONTROL
Adriana MATEI

Discuţia acestei legi este confuză. De exemplu am auzit că valoarea unui tichet de vacanţă este de şase ori salariul minim pe economie brut, din alte părţi că este cinci salarii medii... diferenţele sunt destul de mari. Iată ce spune ziarul Gândul:

Stimulent Ca să relanseze turismul intern, după ce a dat greş cu apelul la „patriotism”,

Elena Udrea vrea să dea vacanţe de 1.500 euro la tot poporul

de Adrian POPESCU | 26 IANUARIE 2009

Banii ar urma să fie daţi de stat anual, sub formă de „tichete de vacanţă“

Ministrul Turismului a recunoscut că nu ştie ce efort bugetar implică această măsură

După ce a dat greş cu apelul la „patriotism” menit să-i convingă pe români să-şi petreacă vacanţele în ţară, în loc să umple buzunarele hotelierilor de prin străinătăţuri, ministrul Turismului, Elena Udrea, a anunţat duminică, la Sinaia, că a găsit o nouă metodă de stimulare a turismului intern: anual, pentru tot românul, câte un tichet de vacanţă „de la stat”, a cărui valoare ar putea fi de până la cinci salarii medii pe economie, adică vreo 1500 de euro! Deloc inhibată de consemnul „economii bugetare la sânge” dat de premierul Boc, ea a explicat că „odată cu scoaterea din buget a sumelor pentru primele de vacanţă de către Guvern se creează oportunitatea susţinerii acestor tichete de vacanţă, care se adresează strict turismului intern”.

http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/186/3932/3801808/1/udrea-vacante1111-publimedi.jpg?width=800&height=600

„În acest fel, o mare parte a operatorilor din turism care lucrează acum în zona activităţilor nedeclarate îşi vor aduce activitatea în zona fiscalizată, cu câştiguri mari atât pentru bugetul de stat, cât şi pentru bugetele locale, iar pe de altă parte, cheltuielile pe care le vor face turiştii vor aduce şi ele venituri importante la aceste bugete”, a mai argumentat Elena Udrea, care a adăugat că se va „bate” pentru acest proiect „pentru că mi se pare foarte bun”. Ea a recunoscut că nu are încă o estimare a efortului bugetar pe care îl implică acordarea tichetelor de vacanţă – „urmează să vedem, pe calcule, care ar putea fi, în final, valoarea lor exactă şi în ce măsură bugetul de stat va fi afectat” – dar a precizat că va încerca să-l convingă pe ministrul Finanţelor să le „pună în operă” chiar din acest an. „Iar dacă n-o să reuşesc, din cauza situaţiei speciale pe care o avem cu criza, o să-l lăsăm pentru 2010, când poate vom fi sub auspicii economice mai bune”, a concluzionat ministrul Udrea.

„Dacă n-o să reuşesc (introducerea tichetului în acest an - n.r.), din cauza situaţiei speciale pe care o avem cu criza, o să-l lăsăm pentru 2010, când poate vom fi sub auspicii economice mai bune” - Elena Udrea, ministrul turismului
adrian.popescu@gandul.info (sursa: Gândul, http://www.gandul.info)

4 comentarii:

Anonim spunea...

Elena Udrea doreste binele poporului roman.Atunci de ce nu face salariul 1500 euro poporului roman?Ar face toti turism in tara.Recunosc faptul ca mie nu-mi place marea noastra.O curata Udrea cu mopul daca ii zic?:)

Bibliotecaru spunea...

:)
Sunteţi dumneavoastră cârcotaş...
:)

Priviţi la celelalte ministere, în afară de Ministerul de Finanţe şi Ministerul Turismului... de ceilalţi aţi auzit ceva? Eu cred că ministerul Turismului este cel mai activ minister, şi acest lucru denotă interes din partea ministrului. Dacă efortul acestei agitaţii va duce undeva, vom vedea abia la anul pe vremea asta.

Nu sunt din fire un om optimist, aş spune ca dimpotrivă, dar poate că vom asista la o surpriză chiar de acolo de unde nu se aşteaptă nimeni.

Anonim spunea...

este o mare porcarie! de ce ma obliga pe mine madam Udrea sa imi petrec concediul in mizeria de turism romanesc? cu snapanii astia care iti ia o gramada de bani si serviciile sunt de tot rahatul? sa imi lase prima de vacanta sa fac eu ce vreau cu ea, este un drept al meu dat prin lege!

Bibliotecaru spunea...

Stimate domn,
Citiţi cu atenţie, nu vă obligă nimeni. Dumneavoastră, ca angajat, puteţi renunţa la aceste tichete nu numai de la bun început, dar în orice moment.