marți, februarie 26, 2008

Şedinţa Comisiei de Dialog Social a Municipiului Bucureşti


Prefectul Capitalei, Cătălin Deaconescu, va conduce, marţi, şedinţa Comisiei de Dialog Social a Municipiului Bucureşti.
În cadrul acesteia se va face analiza serviciilor sociale de la nivelul municipiului Bucureşti, cu aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările şi modificările ulterioare, strategii, programe şi colaborarea dintre serviciile de specialitate de la nivelul administraţiei publice locale.
Întrunirea va avea loc la sediul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, etajul 3, sala 301, începând cu ora 15.00.

Comisia de Dialog Social
Legislatie: HG nr. 314/2001 privind infiintarea Comisiei de Dialog Social
HG nr. 569/2002 de modificare a HG nr.314/2001
Atributiile comisiei:
Activitatea Comisiei are caracter consultativ si vizeaza urmatoarele:
- Asigurarea unor relatii de parteneriat social - administratie, patronat, sindicate, care sa permita o informare reciproca permanenta asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administratiei sau al partenerilor sociali;
- Consultarea partenerilor sociali asupra initiativelor legislative sau de alta natura, cu caracter economico-social;
- Consultarea partenerilor sociali cu privire la masurile ce se intreprind pe linia restructurarii regiilor autonome de sub autoritatea ministerelor, a consiliilor judetene si, respectiv, a consiliilor locale, precum si a societatilor comerciale din sectorul respectiv de activitate, in corelare cu masurile de reconversie a fortei de munca;
Alte probleme asupra carora partenerii sociali convin sa discute.

HOTĂRÂRE Nr. 314
din 15 martie 2001
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor de dialog social în cadrul unor ministere şi al prefecturilor Cuprinde modificările prevăzute în:
H.G. Nr. 569/05.06.2002 Publicată în M.Of. Nr. 407/12.06.2002
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1 - În cadrul ministerelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre şi al Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, precum şi la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti se vor înfiinţa şi vor funcţiona comisii de dialog social între administraţia publică, patronat şi sindicate.
Art. 2 - Din comisiile de dialog social fac parte:
A. La nivelul ministerelor:
a) reprezentanţi ai ministerelor şi ai Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, numiţi prin ordin al ministrului;
b) reprezentanţi ai patronatului, numiţi de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional;
c) reprezentanţi ai sindicatelor, numiţi de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional.
B. La nivel teritorial:
a) prefectul, precum şi reprezentanţi ai prefectului, ai serviciilor publice
descentralizate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi ai Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, numiţi prin ordin de către prefect;
a1) preşedintele consiliului judeţean;
b) câte un reprezentant numit de fiecare confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional;
c) câte un reprezentant numit de fiecare confederaţie sindicală reprezentativă la nivel naţional.
C. Ministerele care coordonează o diversitate de activităţi îşi pot constitui, după caz, subcomisii de dialog social.
Art. 3 - (1) Organizarea, funcţionarea şi conducerea comisiilor de dialog social se
asigură astfel:
a) la nivelul fiecărui minister şi al Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului, de către un secretar de stat sau, în situaţii speciale - cu acordul partenerilor de dialog social -, de către un alt reprezentant al ministerului, împuternicit prin ordin al ministrului;
b) la nivel teritorial, conducerea comisiilor de dialog social este asigurată de către prefect şi preşedintele consiliului judeţean, prin rotaţie.
(2) Secretariatul comisiilor de dialog social se asigură de instituţia în cadrul căreia acestea funcţionează, respectiv ministerul, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului sau prefectura, după caz.
Art. 4 - Activitatea comisiilor de dialog social are caracter consultativ şi vizează, în special, următoarele:
a) asigurarea unor relaţii de parteneriat social - administraţie, patronat, sindicate, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administraţiei sau al partenerilor sociali;
b) consultarea partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură, cu caracter economico-social;
c) consultarea partenerilor sociali cu privire la măsurile ce se întreprind pe linia
restructurării regiilor autonome de sub autoritatea ministerelor, a consiliilor judeţene şi, respectiv, a consiliilor locale, precum şi a societăţilor comerciale din sectorul respectiv de activitate, în corelare cu măsurile de reconversie a forţei de muncă;
d) alte probleme din sfera de activitate a ministerului respectiv sau din judeţe, asupra cărora partenerii sociali convin să discute.
Art. 5 - Coordonarea metodologică a comisiilor de dialog social se asigură de
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
Art. 6 - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în cadrul ministerelor, al Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, precum şi în cadrul prefecturilor vor fi constituite comisiile de dialog social.
(2) Secretariatul comisiilor de dialog social va transmite Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale componenţa comisiilor de dialog social în termen de 10 zile de la constituirea acestora.
(3) În termen de 15 zile de la constituirea lor comisiile de dialog social vor adopta
propriul regulament de organizare şi funcţionare.
(4) În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri Ministerul Muncii şi Solidarităţii
Sociale poate emite norme cu caracter de recomandare.
Art. 7 - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 89/1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor consultative de dialog social în cadrul unor ministere şi al prefecturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 4 aprilie 1997.
PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul muncii şi solidarităţii sociale, Marian Sârbu
Ministrul administraţiei publice, Octav Cozmâncă

Niciun comentariu: