miercuri, iulie 30, 2008

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


LEGISLAŢIE
Regulamentul (CE) nr. 727/2008 al Consiliului din 24 iulie 2008 de încheiere a reexaminării Regulamentului (CE) nr. 130/2006 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de acid tartric originar din Republica Populară Chineză, reexaminare privind un nou exportator

Regulamentul (CE) nr. 728/2008 al Comisiei din 28 iulie 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

Regulamentul (CE) nr. 729/2008 al Comisiei din 28 iulie 2008 privind înregistrarea anumitor denumiri în registrul de specialități tradiționale garantate [Czwórniak (STG), Dwójniak (STG), Półtorak (STG), Trójniak (STG)]

Regulamentul (CE) nr. 730/2008 al Comisiei din 28 iulie 2008 de aprobare a modificărilor care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Carnalentejana (DOP)]

Regulamentul (CE) nr. 731/2008 al Comisiei din 28 iulie 2008 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1249/96 în ceea ce privește garanția suplimentară necesară la importul grâului comun de calitate superioară

Directiva 2008/79/CE a Comisiei din 28 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru includerea IPBC ca substanță activă în anexa I la directivă

Directiva 2008/80/CE a Comisiei din 28 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind includerea 1-oxid de ciclohexilhidroxidiazen, sarea de potasiu (K-HDO) ca substanță activă în anexa I la directivă

Modificări ale Regulamentului de procedură al Curții de Justiție

Decizia Consiliului din 23 iunie 2008 privind modificarea Regulamentului de procedură al Curții de Justiție a Comunităților Europene în ceea ce privește regimul lingvistic aplicabil procedurii de reexaminare

Decizia Consiliului din 8 iulie 2008 de abrogare a Deciziei 2005/183/CE privind existența unui deficit excesiv în Polonia

Decizia Comisiei din 24 iulie 2008 privind o contribuție financiară comunitară la măsurile de urgență de combatere a bolii de Newcastle în Estonia în 2007 [notificată cu numărul C(2008) 3723]


COMUNICĂRI ŞI INFORMĂRI

Decizia Consiliului din 24 iulie 2008 de numire a unui membru al Consiliului de administrație al Agenției Europene pentru Produse Chimice


Rata de schimb a monedei euro


Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii

Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2204/2002 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru ocuparea forței de muncă


Informații comunicate de statele membre privind ajutorul de stat acordat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 68/2001 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE referitor la ajutorul pentru formare

Publicarea unei cereri în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

Poziția comună (CE) nr. 18/2008 din 6 iunie 2008, adoptată de Consiliu hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor (reformare)


Poziția comună (CE) nr. 19/2008 din 6 iunie 2008, adoptată de Consiliu hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare


Listă cuprinzând titlurile întrebărilor cu solicitare de răspuns scris, adresate de către deputaţii din Parlamentul European, numărul întrebării şi limba originală în care a fost adresată, autorul, grupul politic la care este afiliat, instituţia căreia i se adresează întrebarea, data depunerii şi subiectul întrebării

Avizul nr. 2/2008 referitor la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1150/2000 privind punerea în aplicare a Deciziei 2000/597/CE, Euratom referitoare la sistemul resurselor proprii ale Comunităților

Niciun comentariu: