miercuri, iulie 30, 2008

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


REGULAMENTE
Regulamentul (CE) nr. 733/2008 al Consiliului din 15 iulie 2008 privind condițiile de import al produselor agricole originare din țările terțe în urma accidentului produs la centrala nucleară de la Cernobâl (versiune codificată)

Regulamentul (CE) nr. 734/2008 al Consiliului din 15 iulie 2008 privind protecția ecosistemelor marine vulnerabile din marea liberă împotriva efectelor nocive ale uneltelor de pescuit de fund


Regulamentul (CE) nr. 735/2008 al Comisiei din 29 iulie 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume


Regulamentul (CE) nr. 736/2008 al Comisiei din 22 iulie 2008 privind punerea în aplicare a articolelor 87 și 88 din tratat în ceea ce privește ajutoarele de stat acordate întreprinderilor mici și mijlocii active în producția, prelucrarea și comercializarea produselor pescărești


Regulamentul (CE) nr. 737/2008 al Comisiei din 28 iulie 2008 de desemnare a laboratoarelor comunitare de referință pentru boli ale crustaceelor, rabie și tuberculoză bovină, de stabilire a responsabilităților suplimentare și a sarcinilor atribuite laboratoarelor comunitare de referință în privința rabiei și a tuberculozei bovine și de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului

Regulamentul (CE) nr. 738/2008 al Comisiei din 28 iulie 2008 de modificare, pentru a douăsprezecea oară, a Regulamentului (CE) nr. 1763/2004 de instituire a anumitor măsuri restrictive în sprijinul punerii efective în aplicare a mandatului Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPII)

Regulamentul (CE) nr. 739/2008 al Comisiei din 28 iulie 2008 de interzicere a pescuitului de pagel argintiu în zonele ICES VI, VII și VIII (ape comunitare și ape care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția unor țări terțe) de către navele care arborează pavilionul unui stat membru, cu excepția Spaniei, a Franței, a Irlandei și a Regatului Unit

Regulamentul (CE) nr. 740/2008 al Comisiei din 29 iulie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1418/2007 în privința procedurilor care trebuie să fie urmate pentru exportul de deșeuri în anumite țări


Regulamentul (CE) nr. 741/2008 al Comisiei din 29 iulie 2008 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse pentru perioada 1 iulie 2008-30 iunie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 996/97 pentru mușchiulețul congelat de vită și mânzat


DIRECTIVE

Directiva 2008/81/CE a Comisiei din 29 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind includerea difenacum ca substanță activă în anexa I la directivă


DECIZII ADOPTATE ÎN COMUN DE CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU


Decizia nr. 742/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind participarea Comunității la un program de cercetare și dezvoltare derulat de mai multe state membre, destinat îmbunătățirii calității vieții persoanelor în vârstă prin utilizarea noilor tehnologii ale informației și comunicațiilor

Decizia nr. 743/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind participarea Comunității la un program de cercetare și dezvoltare derulat de mai multe state membre, destinat să sprijine întreprinderile mici și mijlocii care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare


DECIZII

Decizia Consiliului din 8 iulie 2008 de numire a patru membri și a patru membri supleanți francezi în cadrul Comitetului Regiunilor

Regulamentul nr. 30 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) – Dispoziții uniforme privind omologarea anvelopelor pentru autovehicule și remorci


COMONICĂRI ŞI INFORMĂRI

Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții


Rata de schimb a monedei euro

Informații comunicate de statele membre privind ajutorul de stat acordat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 68/2001 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE referitor la ajutorul pentru formare


Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5282 — Barclays/Computerlinks) — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

Niciun comentariu: