miercuri, ianuarie 07, 2009

Nu ştiu dacă este un demers legal, dar sigur este anti-liberal


Citiţi cu atenţie următorul comunicat al Biroului de presă al Guvernului României.

Legislaţie mai simplă pentru exproprierile care fac obiectul construcţiilor de autostrăzi

Guvernul a modificat în şedinţa de marţi, 30 decembrie 2008, mai multe acte normative în vederea facilitării modalităţilor prin care pot fi expropriate terenurile care fac obiectul construcţiilor de autostrăzi, a obiectivele de lucrări publice de interes naţional.
Noul act normativ completează Ordonanţa Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu unele dispoziţii procedurale cu privire la contestaţiile referitoare la procedurile de atribuire de lucrări aferente infrastructurii de transport de interes naţional.
Ordonanţa de urgenţă prevede o derogare în ceea ce priveşte soluţionarea contestaţiilor referitoare la procedurile de atribuire de lucrări aferente infrastructurii de transport de interes naţional, astfel acestea nu mai sunt de competenţa CNSC, urmând numai calea contenciosului administrativ. Astfel, cererile de chemare în judecată sunt acum de competenţa Curţii de Apel Bucureşti şi se judecă de urgenţă şi cu precădere, cu citarea părţilor. Dacă sunt motive întemeiate, pentru care părţile nu sunt în măsură să îţi prezinte apărările în mod complet, instanţa va putea, în mod excepţional, să acorde un singur termen în cunoştinţă de cel mult 5 zile, pentru aceste motive. De asemenea, instanţa este obligată să pronunţe hotărârea în termen de 3 zile de la închiderea dezbaterilor şi să comunice părţilor hotărârea în termen de cel mult 5 zile de la pronunţare.

http://www.gov.ro/upload/articles/103836/avid3319.jpg

Ordonanţa de urgenţă adoptată modifică şi unele prevederi ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. În consecinţă, pentru lucrările aferente infrastructurii de transport rutier de interes national, autorizarea executării lucrărilor de construcţii se face de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin direcţia de specialitate, cu respectarea prevederilor legii privind unele măsuri şi ale normelor metodologice de aplicare ale Legii nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale.
* Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii prevedea că pentru lucrarile aferente infrastructurii de transport rutier de interes national, autorizatia de construire se elibereaza de catre presedintii consiliilor judetene respective, in baza avizului coordonator emis de Ministerul Transporturilor.
* De asemenea, legea prevedea că autorizarea constructiilor cu caracter militar se face în condiţiile stabilite de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului împreună cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate şi că publicul are dreptul să participe efectiv şi din timp la procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii, să se documenteze şi să transmită comentarii şi opinii autorităţilor administraţiei publice locale competente, înaintea luării unei decizii asupra cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii aferente investiţiei pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a stabilit necesitatea evaluării efectelor acesteia asupra mediului.

Actul normativ aprobat de Guvern mai hotărăşte modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, astfel încât se abrogă prevederea conform căreia investitorii sau proprietarii vor vira lunar către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. o sumă echivalentă cu o cotă de 0,3% din cheltuielile pentru executarea construcţiilor şi a lucrărilor, urmând a se aplica art.3 alin 10 din legea 198/2004, astfel cum a fost modificată prin Legea nr.184/2008 care scuteşte de toate aceste taxe.
Ordonanţa de urgenţă adoptată în şedinţa de Guvern mai modifică şi unele prevederi ale Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local. Noul act normativ introduce o clauză conform căreia întocmirea Raportului de evaluare va avea în vedere expertiza întocmită de camera notarilor publici, prevăzută de art. 77 din Codul Fiscal. Astfel, conform art. 4 alin 1, după aprobarea studiului de prefezabilitate respectiv studiului de fezabilitate, amplasamentul lucrării se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului şi va fi comunicat Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în vederea notării intenţiei de expropriere a imobilelor situate pe coridorul de expropriere. Amplasamentul va fi materializat prin bornarea tuturor punctelor de coordonate care îl definesc pe acesta. Autorităţile administraţiei publice locale vor include coordonatele coridorului de expropriere în planurile urbanistice generale ale localităţilor.
De asemenea, ordonanţa de urgenţă prevede că pe lângă lucrările de utilitate publică privind drumurile care fac obiectul prezentei legi, nici procedura de expropriere nu poate fi suspendată sau sistată la cererea vreunei persoane care invocă existenţa unor litigii privind posesia ori proprietatea imobilului expropriat.
Noul act normativ precizează expres competenţa de soluţionare a contestaţiilor formulate cu privire la cuantumul despăgubirii şi anume instanţele de drept comun. De asemenea, creează temeiul legal pentru avansarea cheltuielilor aferente realizării rapoartelor de evaluare judiciară în cadrul litigiilor aferente contestaţiilor cu privire la cuantumul despăgubirilor.

Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa

Data: 06.01.2009

Ce este acel CNCS? De la 01 ianuarie 2007, C.N.S.C. – CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR a obtinut statutului de persoana juridica română şi astfel ROMÂNIA si-a respectat inca un angajement asumat in procesul de aderare la structurile europene.
Acest lucru a fost posibil datorita intrarii in vigoare a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii care reprezinta in fapt actul de nastere al C.N.S.C. – CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR.
Prin Legea nr. 337/2006, a fost aprobată cu modificări Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 si astfel Parlamentul României a incheiat o etapa importanta in concepţia, promovarea şi implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice.

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, denumit în continuare C.N.S.C., este organism cu activitate administrativ-jurisdicţională.
Consiliul funcţionează pe baza propriului Regulament de organizare şi funcţionare iar în activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar şedinţele Consiliului sunt legal constituite în prezenţa majorităţii membrilor acestuia.
În ceea ce priveşte deciziile sale, Consiliul este independent şi se supune doar legii.
Consiliul are un număr de 21 de membri, precum şi un număr de 16 persoane cu statut de personal tehnico-administrativ, totalizând un număr de 37 de posturi, membrii consiliului sunt funcţionari publici cu statut special, denumiţi consilieri de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice.

Consiliul este competent:
a) să soluţioneze contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, înainte de încheierea contractului, prin complete specializate, constituite conform regulamentului de organizare şi funcţionare;
b) să se pronunţe asupra legalităţii procedurilor şi operaţiunilor desfăşurate de autoritatea contractantă în atribuirea unui contract de achiziţie publică, conform dispoziţiilor legii;
c) să emită opinie asupra litigiului dedus judecăţii, dacă instanţa de judecată solicită acest lucru.

În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă decizii.

Contestaţia se soluţionează de un complet format din 3 membri ai Consiliului, dintre care unul are calitatea de preşedinte de complet unde cel puţin preşedintele acestuia este licenţiat în drept.

Iată cum Guvernul hotărăşte, ocolind parlamentul pentru că dă această Ordonanţă de Urgenţă atunci când parlamentul nu este în sesiune, ocolirea acestui organism dar şi termenele de judecată.

Am să traduc ce am înţeles eu. Domniile lor hotărăsc pe unde trece autostrada şi iau terenurile cu japca, fără să le pese de nimic, după care cel pagubit poate să se certe cu cine o vrea, pentru că tot are casa dărămată şi trece şoseaua prin curtea lui, nu mai poate întoarce timpul înapoi. Ţin minte că unul dintre punctele importante ale modificării Constituţionale din 2003 a fost statul garantează proprietatea în loc de ocroteşte proprietatea. Din păcate proprietatea statul este şoricul gros. Eu nu ştiu cât de legale sunt astfel de modificări, liberale ştiu însă că nu sunt. Pentru liberal proprietatea este sacrosantă.

Niciun comentariu: