vineri, ianuarie 02, 2009

Măsurile fiscale, preocuparea principală


Fiscalitatea are atâtea valuri de declaraţii, ordonanţe şi hotărâri încât este imposibil să mai faci un plan economic cu câteva luni înainte de a începerea anul fiscal, nu mai vorbesc despre un plan multi-anual. Instabilitatea este poate mai dăunătoare decât fiscalitatea excesivă, iar România este mai instabilă decât nitroglicerina din filmele western cărată cu căruţa prin drumuri desfundate. Iată însă că anumite decizii lovesc astăzi din trecutul nu foarte îndepărtat aproape neauzite, un adevărat serviciu silentios, deşi guvernul Tăriceanu nu mai este în funcţie şi, la grămadă, nimeni nu va mai ştii cine le-a dat.

Guvernul amana pana la 31 martie 2009 plata unor drepturi salariale personalului din Justiţie

2009-01-01 20:21
Avocatnet.ro

Guvernul a aprobat, în şedinţa din 30 decembrie 2008, Ordonanţa de urgenţă privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiţiei.

Potrivit actului normativ, „plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sistemul justiţiei, devenite executorii până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia celor care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei, se realizează începând cu data de 31 martie 2009”.

Acest demers are în vedere necesitatea asigurării unui cadru unitar privind administrarea fondurilor în domeniul justiţiei, imperativul identificării de noi resurse financiare în scopul îmbunătăţirii capacităţii administrative a instanţelor şi parchetelor, influenţa substanţială asupra bugetului de stat pe anul 2009 pe care o are punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2008, precum şi necesitatea instituirii unor reglementări speciale, cu aplicabilitate limitată în timp, privind executarea silită a titlurilor executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale pentru personalul din sistemul justiţiei.

În acelaşi timp, actul normativ a luat în considerare dificultăţile întâmpinate până în prezent în ceea ce priveşte executarea hotărârilor judecătoreşti având ca obiect drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sistemul justiţiei, dificultăţi care au persistat şi după adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei.

Această măsură, cu aplicabilitate limitată în timp, este imperios necesară în condiţiile în care resursele bugetare sunt influenţate de criza economică pe care o traversează România. Mai mult, întrucât bugetul de stat pe anul 2009 nu a fost încă aprobat, instituţiile publice, inclusiv Ministerul Justiţiei, se află în imposibilitatea angajării de cheltuieli bugetare care să depăşească 1/12 din prevederile bugetare ale anului 2008, situaţie în care s-ar afla ordonatorii principali de credite din sistemul justiţiei dacă ar pune în executare aceste titluri executorii.

Acest act normativ nu afectează plata sumelor prevăzute în hotărârile judecătoreşti care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008; acestea sunt achitate potrivit eşalonării stabilite prin Ordinul comun al ministrului Justiţiei, ministrului Economiei şi Finanţelor, preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 1.859/C/2008.


Ordinul ANAF nr. 7969/2008 privind autorizarea societatilor comerciale de a utiliza carnete TIR

24 Decembrie 2008
Avocatnet.ro

Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala(ANAF) nr. 7969/2008 privind autorizarea societatilor comerciale de a utiliza carnete TIR a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 860 din 20.12.2008 si intra in vigoare de la 1 ianuarie 2009.

In vederea aplicarii unitare a regimului vamal de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, prevazut in Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificarile ulterioare, si in Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificarile ulterioare,
in aplicarea prevederilor Conventiei vamale relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975), la care Romania a aderat prin Decretul nr. 420/1979, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979,
in temeiul art. 5 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Autorizarea la regimul TIR a societatilor comerciale cu sediul in Romania se efectueaza de directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale.

Art. 2. - Directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale elibereaza autorizatiile pentru folosirea carnetelor TIR respectand instructiunile prezentate in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 3. - Autoritatea Nationala a Vamilor gestioneaza datele de identificare ale societatilor comerciale autorizate la regimul TIR.

Art. 4. - Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2009. La aceeasi data se abroga Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 344/2005 privind autorizarea societatilor comerciale de a utiliza carnete TIR, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 278 din 4 aprilie 2005, cu modificarile ulterioare.

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Gelu Stefan Diaconu

Bucuresti, 12 decembrie 2008.
Nr. 7.969.
________
Nota Avocatnet.ro:
Fisiere atasate
Anexa Ordin - Instructiuni de autorizare

OUG nr. 192/2008 privind aprobarea unor masuri de relaxare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului locurilor de munca

2 Ianuarie 2009
Avocatnet.ro

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor masuri de relaxare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului locurilor de munca a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 04.12.2008 - anumite prevederi intra in vigoare de la 1 ianuarie 2009.

Avand in vedere necesitatea realizarii in cat mai bune conditii a veniturilor bugetare, prin accelerarea incasarilor, necesitatea fluidizarii activitatilor economico-financiare a operatorilor economici, care, desi sunt viabili din punct de vedere economic, intampina dificultati in achitarea obligatiilor fiscale din lipsa de lichiditati ca urmare a crizei economice internationale, necesitatea luarii unor masuri de ordin legislativ in vederea cresterii numarului locurilor de munca, necesitatea corelarii unor prevederi legale in materia cesiunii creantelor fiscale, precum si faptul ca este posibil ca pana la finele anului 2008 sa nu fie aprobata de catre Parlament Legea bugetului asigurarilor sociale pentru anul 2009,
intrucat aceste imprejurari vizeaza interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare ce nu sufera amanare, se impune adoptarea de masuri imediate pentru relaxare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului locurilor de munca.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 114, dupa alineatul (7) se introduc noua noi alineate, alineatele (8)-(16), cu urmatorul cuprins:
"(8) Pentru plata cu cel putin 10 zile inainte de termenul de plata stabilit conform art. 111 a tuturor obligatiilor fiscale datorate bugetelor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, contribuabilii beneficiaza de o bonificatie de 5% din valoarea obligatiilor datorate.
(9) Bonificatia prevazuta la alin. (8) nu se aplica in urmatoarele cazuri:
a) pentru obligatiile fiscale reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa;
b) pentru obligatiile fiscale reprezentand accize;
c) contribuabililor care au obligatii fiscale restante si pentru care nu a fost suspendata executarea actului prin care s-au stabilit obligatiile fiscale, in conditiile legii;
d) contribuabililor care nu depun declaratiile fiscale la termenele stabilite de lege.
(10) Bonificatiile prevazute la alin. (8) se calculeaza lunar de contribuabil, iar plata anticipata va fi diminuata cu valoarea bonificatiei. Veniturile astfel constituite se utilizeaza ca surse proprii de finantare.
(11) In cazul in care, ca urmare a inspectiei fiscale, se constata diferente ale obligatiilor de plata ca urmare a declararii unor sume mai mici decat cele datorate, organul de control va obliga contribuabilul la plata diferentelor, a bonificatiei de 5% acordate in conditiile alin. (8), precum si a majorarilor de intarziere aferente.
(12) In cazul in care, ulterior declararii obligatiilor de plata, contribuabilul corecteaza din proprie initiativa obligatia de plata, in sensul majorarii acesteia, este obligat la plata diferentelor, a bonificatiei de 5% acordate in conditiile alin. (8), precum si a majorarilor de intarziere aferente.
(13) Declaratiile de impozite, taxe si contributii cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa pot fi corectate de catre contribuabili pana la data depunerii situatiei financiare anuale pentru anul de raportare sau pana la data de 30 iunie a anului urmator celui de raportare, in cazul entitatilor care nu au obligatia depunerii situatiei financiare anuale.
(14) Declaratiile de venit pot fi corectate de catre contribuabili pana la data comunicarii deciziei de impunere anuala emise pentru anul de raportare.
(15) Declaratiile anuale privind impozitul pe profit si declaratiile anuale informative pot fi corectate de catre contribuabili pana la data de 30 iunie a anului urmator celui in care exista obligatia depunerii acestor declaratii, cu exceptiile prevazute de reglementarile legale in vigoare.
(16) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (8)-(15) se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."

2. La articolul 1751, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate cesiona creantele pe care le administreaza, astfel cum acestea sunt individualizate prin titluri executorii si confirmate prin certificate de atestare fiscala.
...............................................................................................................................
(3) Cesionarul creantei fiscale preia ca urmare a cesiunii de creanta toate drepturile cedentului, inclusiv garantiile acestuia. Contractul de cesiune de creante incheiat in aplicarea prezentului articol constituie titlu executoriu, fara a fi necesara transmiterea titlurilor de creanta si a titlurilor executorii."
3. La articolul 219 alineatul (1), dupa litera b1) se introduc doua noi litere, literele b2) si b3), cu urmatorul cuprins:
"b2) corectarea declaratiilor fiscale depuse la 3 termene de declarare din cadrul unui an fiscal sau consecutive, in sensul majorarii obligatiilor de plata datorate;
b3) declararea, din eroare, de sume de plata, reprezentand obligatii fiscale la bugetele administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, mai mici decat cele datorate si care astfel ar intra sub incidenta prevederilor art. 114 alin. (8) privind acordarea bonificatiei;".

4. La articolul 219 alineatul (2), dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele d1) si d2), cu urmatorul cuprins:
"d1) cu amenda intre 4% si 5% din sumele reprezentand diferente declarate in plus, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. b2);
d2) cu amenda intre 4% si 5% din sumele reprezentand diferentele constatate ca urmare a efectuarii inspectiei fiscale, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. b3);".

Art. II. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, cotele de contributii aferente lunii decembrie 2008 prevazute la art. 16-18 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007, cu modificarile ulterioare, se aplica pana la intrarea in vigoare a legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009.
(2) Incepand cu data de 1 decembrie 2009, cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) pentru conditii normale de munca - 27,5%;
b) pentru conditii deosebite de munca - 31%;
c) pentru conditii speciale de munca - 37%.

Art. III. - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 842 se introduce un nou articol, articolul 843, cu urmatorul cuprins:
"Art. 843. - (1) Angajatorii care creeaza noi locuri de munca si care incadreaza in munca, pe locurile de munca nou-create, someri aflati in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca pentru o perioada de cel putin 3 luni consecutive de la data inregistrarii in evidenta acestor agentii beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu de 8 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 3 ani.
(2) Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la alin. (1) anterior termenului de 3 ani sunt obligati sa restituie in totalitate agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana incadrata in conditiile alin. (1), plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. (2).
(3) Nu beneficiaza de masura de stimulare prevazuta la alin. (1) angajatorii care intr-o perioada de un an anterioara datei incadrarii in munca in conditiile alin. (1) au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din categoria prevazuta la respectivul alineat."

2. Articolul 851 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 851. - (1) Angajatorii care incadreaza in munca persoane care indeplinesc conditiile pentru acordarea masurilor de stimulare prevazute la art. 80, 843 si 85 din lege pot beneficia pentru persoanele respective, optional, numai de una dintre masurile de stimulare prevazute la art. 80, 843 sau 85.
(2) Angajatorii care beneficiaza de subventionarea locurilor de munca in conditiile art. 80, 843 sau art. 85 alin. (1) si (2) si care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor incadrate pe aceste locuri de munca, din motivele prevazute la art. 83 alin. (2), anterior termenelor prevazute de lege, nu mai pot beneficia de o noua subventie din bugetul asigurarilor pentru somaj pe o perioada de 2 ani de la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu."

Art. IV. - Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea punctului de pensie, stabilita potrivit prevederilor art. 80 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2009 este de 763,7 lei si se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2009.

Art. V. - Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 259, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Contributia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se datoreaza si se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie 2010."
2. La articolul 260 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) de catre bugetul de stat, pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. a), c), d), f) si i), iar pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. h), incepand cu 1 ianuarie 2010;".

Art. VI. - Prevederile art. I pct. 1 si cele ale art. III se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2009.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
---------------
p. Ministrul economiei si finantelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,
Mariana Campeanu
Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.
Nr. 192.
(sursa: http://www.infoportal.ro)

Niciun comentariu: